Subvencions per a obres d’arranjament de l’interior dels habitatges per a les persones grans

Publicat el 13/06/2017

Està oberta la convocatòria a les subvencions per a obres d’arranjament de l’interior dels habitatges per a les persones grans. Estan dirigides a unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visquin a l’habitatge objecte de l’arranjament.

El termini és del 27 de maig al 31 de juliol. Us en podeu informar personalment a l’oficina d’habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Camp concertant cita prèvia.

C/ Mossèn Martí, 3

43800 VALLS

oficinahabitatge@altcamp.cat

Telf. 977608560

Att. Rosa Lindo

Requisits de les persones sol·licitants

· L’habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent.

· La persona de 65 anys o més que viu a l’habitatge ha de complir alguna de les següents condicions:

-No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.

-Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%

· Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC)*

· La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.

Requisits dels habitatges

· Haver obtingut de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o de les oficines locals d’habitatge col·laboradores, prèvia autorització per realitzar la inspecció, un informe intern d’idoneïtat tècnica de l’habitatge, que inclogui la valoració de les obres.

· Les actuacions subvencionables d’arranjament de l’interior de l’habitatge s’han d’ajustar a les tipologies d’obres descrites a les bases de la convocatòria:

o Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat

o Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament

o Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat

o Les obres no poden estar iniciades.

· El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 5.000 €.

Més notícies