Posem l’accent en els municipis

PAM (ROMANENT 2017) – PROGRAMA D’INVERSIONS ACTUACIÓ: “Obra complementària de la pavimentació i serveis de diversos carrers del nucli de Querol” . . . . . . . . . 14.261,42 EUROS

PAM 2019

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019, HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGÜENTS:

- PROGRAMA DE DESPESA CORRENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.862,31 EUROS.

- SOSTENIMENT LLOC SECRETARIA-INTERVENCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 EUROS.

- PROGRAMA D’INVERSIONS:

ACTUACIÓ: “Fossa sèptica vestidors camp futbol Ranxos Bonany” . . . . . . . . . 5.665,42 EUROS.

ACTUACIÓ: “Pavimentació tram C/ Cova, urb. Ranxos de Bonany” . . . . . . . . . 15.178,27 EUROS.

PAM 2018

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2018, HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGÜENTS:

- PROGRAMA DE DESPESA CORRENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.952,57 EUROS.

- SOSTENIMENT LLOC SECRETARIA-INTERVENCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 EUROS.

- PROGRAMA D’INVERSIONS:

ACTUACIÓ: “Ampliació del magatzem municipal de Ranxos de Bonany” . . . . 43.658,43 EUROS.

PAM 2017

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017, HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGÜENTS:

- PROGRAMA DE DESPESA CORRENT . . . . . . . . . . . . .....................35.447,20 EUROS.

- SOSTENIMENT LLOC SECRETARIA-INTERVENCIÓ . . . . . . . . 10.000,00 EUROS.

- PROGRAMA D’INVERSIONS:

ACTUACIÓ: “Pavimentació i serveis diversos carrers del nucli” . . . . . 105.195,80 EUROS.

PAM 2016

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2016,

HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGÜENTS:

- PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.904,85 EUROS.

- PROGRAMA D’INVERSIONS:

ACTUACIÓ: “Ampliació i distribució interior de l’edifici de l’oficina d’atenció al ciutadà” . .... .87.400,00 EUROS.

PAM 2015

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2015, HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGUENTS:

- PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.904,88 EUROS.

PAM 2014

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2014, HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGUENTS:

- PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.809,73 EUROS.

- PROGRAMA D’INVERSIONS:

ACTUACIÓ: “CONDICIONAMENT DELS CEMENTIRIS DE QUEROL” . . . . . . . 29.563,06 EUROS.

PAM 2013

LA DIPUTACIÓDETARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2013, HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGÜENTS:

- PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS................... 1.987,11 EUROS.

- PROGRAMA D’INVERSIONS

ACTUACIÓ: “SENYALITZACIÓ VIÀRIA” ....................... 26.064,77 EUROS.

PAM 2012

L’AJUNTAMENT DE QUEROL HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2012 L’IMPORT DE 50.888,56 EUROS PER DESPESES CORRENTS, SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2012.

Veure Acord 2012

Veure Acord 2013