Subv. Diputació de Tarragona

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2021

Pla d’Acció Municipal (PAM) 2021

– PROGRAMA DE DESPESA CORRENT………………………………………………………………………………………………….. 53.293,00 EUROS

– PROGRAMA D’INVERSIONS:

  • Adquisició d’un tractor amb desbrossadora ……………………………………………………………………………………. 71.728,80 EUROS
  • 3ª actuació al Castell de Querol …………………………………………………………………………………………………… 10.745,88 EUROS

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS I PER FENÒMENS METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS 2021

  • Retirada de neu i desgel conseqüència del temporal Filomena ……………………………………………………..…. 2.077,84 EUROS
  • Reparació conducció aigua potable al nucli de Bonany ………………………………………………………………..…… 1.497,20 EUROS
  • Arranjament d’un tram del Camí de Montagut……………………………………………………………………………..…… 33.273,06 EUROS

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

Presidència

SUBVENCIÓ PELS TREBALLS DE CONSOLIDACIÓ D’URGÈNCIA DEL CASTELL DE QUEROL, REALITZATS L’ANY 2019: 15.000,00 €

Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2020, HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGÜENTS:

– PROGRAMA DE DESPESA CORRENT . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 53.293,00 EUROS

– PROGRAMA D’INVERSIONS:

ACTUACIÓ: “Cobert de l’oficina d’atenció al ciutadà” . . … . . . 5.131,36 EUROS

ACTUACIÓ: “Rehabilitació de la façana de l’Ajuntament” . . . 6.609,62 EUROS

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

RESTABLIMENT DELS DANYS PRODUÏTS PEL GLÒRIA . . . . . . . . . . 7.293,58 €

REPARACIÓ XARXA AIGUA POTABLE AL NUCLI DE QUEROL . . . . .  3.657,50 €

Medi ambient, Salut pública, Enginyeria Municipal i Territori

– PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA: COVID Salut Pública . . . . . . .  8.309,77 €

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ . . . . .  1.931,96 €

-MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.065,03 €

-REALITZACIÓ D’ACTUACIONS PER LA PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS DOMÈSTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 €

 -PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS. . . . . . . . . . . . . . . . .  11.877,60 €

Cultura

PROJECTE TÈCNIC “MILLORA ACCESSOS AL MUNICIPI” . . . . . . . . . 3.958,54 €

TREBALLS DE CONSOLIDACIÓ D’URGÈNCIA DEL CASTELL DE QUEROL (2a. actuació) …………………………………………………….. 15.000,00 €

Recursos humans, ocupació i emprenedoria 2020

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS QUE FOMENTIN LA REACTIVACIÓ OCUPACIONAL I ECONÒMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.122,90 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

Pla d’Acció Municipal (PAM – ROMANENT 2017)

– PROGRAMA D’INVERSIONSACTUACIÓ: “Obra complementària de la pavimentació i serveis de diversos carrers del nucli de Querol” . . . . . . . . . 14.261,42 EUROS

Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019, HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGÜENTS:

– PROGRAMA DE DESPESA CORRENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14.862,31 EUROS.

-SOSTENIMENT LLOC SECRETARIA-INTERVENCIÓ . . . . . . . . . . . . . . .     5.000,00 EUROS.

– PROGRAMA D’INVERSIONS:

ACTUACIÓ: “Fossa sèptica vestidors camp futbol Ranxos Bonany” . . . . . . . . .   5.665,42 EUROS.

ACTUACIÓ: “Pavimentació tram C/ Cova, urb. Ranxos de Bonany” . . . . . . . . . 15.178,27 EUROS.

Cooperació amb els ens locals

– SUBVENCIONS PER RESTABLIR ELS BENS I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS: 38.356,51 €

Serveis de cultura

-INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 4.320,36 €

-REDACCIÓ D’UN ESTUDI HISTÒRIC ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC DEL CASTELL DE QUEROL: 6.608,88 €

Medi ambient, Salut pública, Enginyeria Municipal i Territori

-GESTIÓ DE PLAGUES, GOSSOS I GATS ABANDONATS, MOSCA NEGRA, I MOSQUIT TIGRE: 4.605,77 €

-ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ: Manteniment: 4.738,80 €

-MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS: 314,56 €

-ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 12.000,00 €

-PER IMPLANTAR MESURES RECOLLIDES AL PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE: 5.647,25 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2018

Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2018, HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGÜENTS:

-PROGRAMA DE DESPESA CORRENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    49.952,57 EUROS.

-SOSTENIMENT LLOC SECRETARIA-INTERVENCIÓ . . . . . . . . . . . . . . .   10.000,00 EUROS.

-PROGRAMA D’INVERSIONS:

ACTUACIÓ: “Ampliació del magatzem municipal de Ranxos de Bonany” . . . . 43.658,43 EUROS.

Servei de Cultura

– INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ:  5.000,00 €

Medi ambient, Salut pública i Territori

– GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS: 2.004,96 €

 – ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ:   Manteniment: 2.209,30 €

– DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 1.196,22 €

-ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 11.052,67 €

SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS: 23,60€

Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable (PEXI)

– GESTIÓ D’ESPÈCIES P

Substitució equip desferralitzador d’aigua …………………………………… 7.806,00 euros

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017

Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017, HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGÜENTS:

-PROGRAMA DE DESPESA CORRENT . . . . . . . . . . . . …………………35.447,20 EUROS.

-SOSTENIMENT LLOC SECRETARIA-INTERVENCIÓ . . . . . . . .    10.000,00 EUROS.

-PROGRAMA D’INVERSIONS:

ACTUACIÓ: “Pavimentació i serveis diversos carrers del nucli” . . . . . 105.195,80 EUROS.

Actuacions integrals al Territori i Cooperació – Servei d’Assistència Municipal

– PROGRAMA ESPECÍFIC D’OBRES PER A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS I DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D’QUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI):

Adequació xarxa Informática, renovació equips i adquisició llicències …………………………………… 5.815,36 euros

Construcció d’una caseta de cloració a la zona de bombament d’aigua de consum humà ……. 2.083,64 euros.

Servei de Cultura

 – INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 4.485,50 €

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

 – GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS: 1.780 €Medi Ambient, Salut Pública i Territori – ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ: Inversió:              6.014,06 €. Manteniment:      1.305,63 € – DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 3.507,73 € -SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS: 160,67€ -ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 10.036,49€

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2016

Pla d’Acció Municipal (PAM) 2016

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2016,

HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGÜENTS:

-PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.904,85 EUROS.

-PROGRAMA D’INVERSIONS:

ACTUACIÓ: “Ampliació i distribució interior de l’edifici de l’oficina d’atenció al ciutadà” . …. .87.400,00 EUROS.

– Servei de Cultura

– INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 4.587,71 €

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

 – GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS: 1.716,12 €.

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ:

Inversió:              755,74 €.

Manteniment:      1.737,25 €

– DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICSLOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 2.400,02 €

– ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 11.678,40 €

Servei d’Assistència Municipal

– SUBVENCIÓ PER A INTERESOS DE PRÉSTECS: 461,16 €

– SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL (REPARACIÓ DANYS PRODUÏTS PER LES PLUGES DEL 2/11/2015): 7.969,29 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2015

Pla d’Acció Municipal (PAM) 2015

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2015, HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGUENTS:

-PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.904,88 EUROS.

Pla Especial d’Inversions Municipals (PEIM 2015)

– CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERPENCIA SELECTIVA DE RESIDUS MAS VERMELL: 12.369,00 €.

Servei d’Assistència Municipal

 – SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS: 816,14 €

– Servei de Cultura

– INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 5.975,40 €

Presidència

-SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR, EXTRAORDINARI O URGENT: AIXOPLUC DELSCASTELLS DEL GAIÀ: 20.000,00 EUROS.

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES: 2.067,39 €.

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DECONSUM HUMÀ:

Inversió:              3.413,58 €.

Manteniment:      1.266,30 €

– DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICSLOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 4.563,63 €

– ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 12.000,00 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2014

Pla d’Acció Municipal (PAM) 2014

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2014, HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGUENTS:

-PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.809,73 EUROS.

-PROGRAMA D’INVERSIONS:

ACTUACIÓ: “CONDICIONAMENT DELS CEMENTIRIS DE QUEROL” . . . . . . . 29.563,06 EUROS.

Servei d’Assistència Municipal

 – SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS: 1.245,61 €.

– Servei de Cultura

– INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 5.840,35 €

 Presidència

SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR, EXTRAORDINARI O URGENT: CENTRE DE TELE COMUNICACIONS NUCLI DE QUEROL I MASIES: 3.000,00 EUROS.

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES: 3.031,56 €.

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DECONSUM HUMÀ: 5.777,60 €.

– DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICSLOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 4.520,60 €

– ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 10.152,00 €

Pla Especial d’Inversions Sostenibles (PEIS 2014)

– SUBSTITUCIÓ DE FANALS AL NUCLI DE QUEROL: 7.139,00 €.

– INSTAL·LACIÓ D’AMAGACONTENIDORS: 5.230,13 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2013

Pla d’Acció Municipal (PAM) 2013

LA DIPUTACIÓDETARRAGONA, DINS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2013, HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE QUEROL ELS AJUTS SEGÜENTS:

PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS……………….   1.987,11 EUROS.

PROGRAMA D’INVERSIONS

ACTUACIÓ: “SENYALITZACIÓ VIÀRIA” ………………….. 26.064,77 EUROS.

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES: 3.366,04 €.

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ: 7.074,40 €.

– DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENTDELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 4.387,50 €

– ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 10.152,00 €

Servei de Cultura

– INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 5.297,61 €

Gabinet de Presidència i Planificació

– SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR EXTRAORDINARI I URGENT (Adequació camíde les terres del riu Gaià): 2.000,00 €

– SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR EXTRAORDINARI I URGENT (Reparació murmunicipal): 3.388,00 €

Servei d’Assistència Municipal

 – SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS: 1.639,01 €.

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2012

Pla d’Acció Municipal (PAM) 2012

L’AJUNTAMENT DE QUEROL HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2012 L’IMPORT DE 50.888,56 EUROS PER DESPESES CORRENTS, SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2012.

Presidència

– SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR, EXTRAORDINARI I PUNTUAL: COL·LOCACIÓ TAULES PAISATGISTIQUES AL PUIG DE MONTAGUT I SENYALITZACIÓDE LA PUJADA: 1.000€

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

– DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENTDELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS: 3.981,22€

– PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:

     * CREACIÓ PARCS DE SALUT: 2.213,12€

– PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
    * REDUCCIÓ DE PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES: 4.073,11€
    * CONTROL SANITARI D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ: 6.582,81€

– ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 7.245,00€

Cultura

– INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ, INCLOSOSEDIFICIS I INDRETS SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL: 5.174,25€

– SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA: EDICIÓ DEL LLIBRE «EL FIL DE LA MEMÒRIA»: 2.000,00€

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2009

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – COOPERACIÓ AL FUNCIONAMENT DELS ENSLOCALS

– SUBVENCIONS PER FINANÇAR EL PLANEJAMENT BÀSIC MUNICIPAL DE QUEROL: 15.000,00€

Medi ambient, Salut pública i Territori

– GESTIÓ D’ESPÈCIES P

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner
Bàner