Subv. Diputació de Tarragona

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

Presidència

-SUBVENCIÓ PELS TREBALLS DE CONSOLIDACIÓ D’URGÈNCIA DEL CASTELL DE QUEROL, REALITZATS L’ANY 2019: 15.000,00 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

Cooperació amb els ens locals

-SUBVENCIONS PER RESTABLIR ELS BENS I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS: 38.356,51 €

Serveis de cultura

– INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 4.320,36 €

– REDACCIÓ D’UN ESTUDI HISTÒRIC ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC DEL CASTELL DE QUEROL: 6.608,88 €

Medi ambient, Salut pública, Enginyeria Municipal i Territori

– GESTIÓ DE PLAGUES, GOSSOS I GATS ABANDONATS, MOSCA NEGRA, I MOSQUIT TIGRE: 4.605,77 €

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ: Manteniment: 4.738,80 €

– MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS: 314,56 €

– ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 12.000,00 €

– PER IMPLANTAR MESURES RECOLLIDES AL PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE: 5.647,25 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2018

Servei de Cultura

– INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ:  5.000,00 €

Medi ambient, Salut pública i Territori

– GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS: 2.004,96 €

 – ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ:   Manteniment: 2.209,30 €

– DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 1.196,22 €

-ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 11.052,67 €

SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS: 23,60€

Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable (PEXI)

– GESTIÓ D’ESPÈCIES P

Substitució equip desferralitzador d’aigua …………………………………… 7.806,00 euros

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017

Actuacions integrals al Territori i Cooperació – Servei d’Assistència Municipal

– PROGRAMA ESPECÍFIC D’OBRES PER A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS I DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D’QUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI):

Adequació xarxa Informática, renovació equips i adquisició llicències …………………………………… 5.815,36 euros

Construcció d’una caseta de cloració a la zona de bombament d’aigua de consum humà ……. 2.083,64 euros.

Servei de Cultura

 – INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 4.485,50 €

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

 – GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS: 1.780 €Medi Ambient, Salut Pública i Territori – ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ: Inversió:              6.014,06 €. Manteniment:      1.305,63 € – DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 3.507,73 € -SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS: 160,67€ -ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 10.036,49€

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2016

– Servei de Cultura

– INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 4.587,71 €

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

 – GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS: 1.716,12 €.

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ:

Inversió:              755,74 €.

Manteniment:      1.737,25 €

– DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICSLOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 2.400,02 €

– ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 11.678,40 €

Servei d’Assistència Municipal

– SUBVENCIÓ PER A INTERESOS DE PRÉSTECS: 461,16 €

– SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL (REPARACIÓ DANYS PRODUÏTS PER LES PLUGES DEL 2/11/2015): 7.969,29 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2015

Pla Especial d’Inversions Municipals (PEIM 2015)

– CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERPENCIA SELECTIVA DE RESIDUS MAS VERMELL: 12.369,00 €.

Servei d’Assistència Municipal

 – SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS: 816,14 €

– Servei de Cultura

– INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 5.975,40 €

Presidència

-SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR, EXTRAORDINARI O URGENT: AIXOPLUC DELSCASTELLS DEL GAIÀ: 20.000,00 EUROS.

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES: 2.067,39 €.

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DECONSUM HUMÀ:

Inversió:              3.413,58 €.

Manteniment:      1.266,30 €

– DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICSLOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 4.563,63 €

– ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 12.000,00 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2014

Servei d’Assistència Municipal

 – SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS: 1.245,61 €.

– Servei de Cultura

– INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 5.840,35 €

 Presidència

SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR, EXTRAORDINARI O URGENT: CENTRE DE TELE COMUNICACIONS NUCLI DE QUEROL I MASIES: 3.000,00 EUROS.

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES: 3.031,56 €.

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DECONSUM HUMÀ: 5.777,60 €.

– DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICSLOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 4.520,60 €

– ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 10.152,00 €

Pla Especial d’Inversions Sostenibles (PEIS 2014)

– SUBSTITUCIÓ DE FANALS AL NUCLI DE QUEROL: 7.139,00 €.

– INSTAL·LACIÓ D’AMAGACONTENIDORS: 5.230,13 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2013

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES: 3.366,04 €.

– ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ: 7.074,40 €.

– DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENTDELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL: 4.387,50 €

– ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 10.152,00 €

Servei de Cultura

– INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ: 5.297,61 €

Gabinet de Presidència i Planificació

– SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR EXTRAORDINARI I URGENT (Adequació camíde les terres del riu Gaià): 2.000,00 €

– SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR EXTRAORDINARI I URGENT (Reparació murmunicipal): 3.388,00 €

Servei d’Assistència Municipal

 – SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS: 1.639,01 €.

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2012

Presidència

– SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR, EXTRAORDINARI I PUNTUAL: COL·LOCACIÓ TAULES PAISATGISTIQUES AL PUIG DE MONTAGUT I SENYALITZACIÓDE LA PUJADA: 1.000€

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

– DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENTDELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS: 3.981,22€

– PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:

     * CREACIÓ PARCS DE SALUT: 2.213,12€

– PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
    * REDUCCIÓ DE PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES: 4.073,11€
    * CONTROL SANITARI D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ: 6.582,81€

– ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS: 7.245,00€

Cultura

– INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ, INCLOSOSEDIFICIS I INDRETS SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL: 5.174,25€

– SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA: EDICIÓ DEL LLIBRE «EL FIL DE LA MEMÒRIA»: 2.000,00€

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2009

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – COOPERACIÓ AL FUNCIONAMENT DELS ENSLOCALS

– SUBVENCIONS PER FINANÇAR EL PLANEJAMENT BÀSIC MUNICIPAL DE QUEROL: 15.000,00€

Medi ambient, Salut pública i Territori

– GESTIÓ D’ESPÈCIES P

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner