Informació d’obres

BAN INFORMACIÓ D’OBRES

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ I D’OBRES MENORS AL MUNICIPI DE QUEROL (ALT CAMP).

Relació de les obres més comunes al municipi i tipus de documentació a presentar:

– Construcció d’habitatges i Ampliació d’habitatges……………………. A

– Reformes d’habitatges que afectin estructura i/o façanes………….. A

– Reformes interiors que no afectin estructura i/o façanes …… ………….B/C   (Segons abast)

– Construcció garatges , magatzem ………………………………………….. B

–         “           trasters i magatzems considerats obres menors…………………. C/D      ( segons l’abats )

–         “           piscines d’obra i/o soterrades i segons abast……………..B/C ( a 3 metres de veïns )

–         “           piscines prefabricades i sobre rasant……………………………D ( a 3 metres de veïns ) 

–         “           basses i dipòsits d’aigua…………………………………………….D

–         “           fossa sèptica……………………………………………………………. D ( a 3 metres de veïns )

–         “           barreres i tanques……………………………………………… D

–         “           o col·locació barbacoes prefabricades segons abats…….C/D ( a 3 metres de veïns)

Per a la resta d’obres no relacionades caldrà consultar al servei tècnic de l’Ajuntament.

Resta prohibit col·locar mòduls prefabricats i caravanes en les parcel·les usats com a habitatge, així com la construcció auxiliars si no existeix un habitatge principal.

La documentació tècnica necessària que cal aportar per a la tramitació dels expedients de llicència d’obres de nova construcció i d’obres menors variarà en funció de les característiques de les mateixes, poden ésser dels tipus següents:

DOCUMENTACIÓ TIPUS A:

–          Projecte tècnic i visat redactat per Arquitecte.

–          Acceptació visada de la direcció de les obres d’Arquitecte.

–          Acceptació visada de la direcció de les obres d’Arquitecte tècnic.

–          Full d’estadística d’edificació.

–          Nomenament d’empresa constructora competent.

–          Control de qualitat visat.

–          Designació de Coordinador de seguretat.

–          Incloure en el projecte la fossa sèptica prefabricada, homologada i amb filtre biològic.

      –     Incloure en el Projecte plànol de l’arbrat existent i a retirar, mitjançant llicència de tala.

      –     Incloure un petit dipòsit de 5000 litres per a la recollida de les aigües pluvials

DOCUMENTACIÓ TIPUS B:

–          Projecte Tècnic i visat redactat per Arquitecte Tècnic amb Coordinació de Seguretat.

–          Acceptació visada de la direcció de les obres d’Arquitecte Tècnic.

–          Full d’estadística d’edificació.

DOCUMENTACIÓ TIPUS C:

–          Memòria descriptiva i valorada de les obres a realitzar.

DOCUMENTACIÓ TIPUS D:

–          Descripció de les obres a realitzar escrita i/o gràfica amb indicació de la situació, extensió, mesures, forma, acabats, etc.

Recordem que calsol·licitar sempre la llicència obres, per ubicar correctament aquestes i d’evitar molèsties, malentesosamb els veïns, ho expedients urbanístics per part de l’administració.

– Es Normativa que a les parcel·les hi hagi arbrat autòcton o caldrà plantar-lo ,

– Cal tenir la llicència abans de començar les obres. Cal informar-se abans de comprar un habitatge per si aquest estàafectat per un expedient urbanístic, ho per la falta de llicència  que no permeti certificar la seva legalitat.                                                                                                       

DOCUMENTACIÓ LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ:

–          Certificat final d’obres i compliment del programa de control de qualitat.

–          Butlletins de la instal·lació elèctrica i fontaneria segellats per una entitat inspectora de control autoritzada de la Generalitat de Catalunya.

–          Fotografia de cada una de les façanes.

–          Fotocòpia del model 902 d’alteració cadastral.

–          Fotocòpia de la llicència d’obres i el rebut de pagament.

DOCUMENTACIÓ SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ DE FIANÇA:

–          Certificat final d’obres.

–          Fotografies de l’obra acabada.

–          Fotocòpia del model 902 d’alteració cadastral.

–          Fotocòpia de la llicència d’obres i el rebut de pagament.

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner
Bàner