Inventari de camins

ANUNCI

Aprovació inicial de l’inventari de camins municipals del municipi de Querol

El Ple de l’Ajuntament de Querol, en sessió de data 31 de març de 2023, va aprovar inicialment l'Inventari de camins municipals de Querol, i la georeferenciació de camins municipals”, elaborat per la Diputació de Tarragona, essent la cap de projecte l’enginyera tècnica en topografia i graduada en enginyeria geomàtica i topografia, Sra. Cristina E. Fullat Baldrich.

De conformitat amb el que disposa l’esmentat acord i l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet l’expedient a informació pública, pel termini de 2 mesos a partir del dia següent d’aquest anunci en el BOP de Tarragona, al taulell d’anuncis de la Corporació i a la web municipal, per tal que qualsevol interessat pugui examinar l’expedient i presentar les al·legacions o suggeriments que consideri adients. L'inventari es podrà consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de Querol (www.querol.cat) o a les oficines municipals de dilluns a divendres de 9h a 14h.

Querol, a la data de la signatura electrònica

Roser Burzón González. Alcaldessa

1) Visio general Querol camins
2) 2017-0001212 Querol Planols Camins Pla-01 a Pla-69
3) Informe topogràfic
4) Cert acord petició assistencia Dipta