POUM

Índex
Memòria 1a part
Memòria 2a part

Annexos

Annex 1.- La participació ciutadana

Annex 1.1
Annex 1.2

Annex 2.- Avaluació de la mobilitat generada
Annex 3.- Estudi d'inundabilitat

Plànols

Plànols de l'avanç

A1 - Espai Natural
A2 - Àrees de baixa densitat
A3 - Proposta de classificació del sòl

Plànols informació

I.1.1.- Marc Territorial
I.2.1.- L'ús del sòl i el patrimoni
I.3.1.- Topogràfic
I.3.2.- Altimètrica
I.3.3.- Orografia
I.4.1.- Pendents i àrees de risc
I.4.2.- Contaminacó lluminosa
I.5.1.- Pla territorial del Camp de Tarragona
I.5.2a.- Anàlisi del pla territorial del Camp de Tarragona (a)
I.5.2b.- Anàlisi del pla territorial del Camp de Tarragona (b)
I.5.2c.- Anàlisi del pla territorial del Camp de Tarragona (c)
I.6.1a.- Classificació del sòl NNSS 77-79
I.6.1b.- Classificació del sòl NNSS 2006
I.6.2.- Estructura general i orgànica

I.6.3a.- Qualificació sòl urbà nucli Querol
I.6.3b.- Qualificació sòl urbà nucli Esblada
I.6.3c.- Qualificació sòl urbà nucli Bonany
I.6.3d.- Qualificació sòl urbà Ranxos-Can Llenas
I.6.3e.- Qualificació sòl urbà Ranxos-Can Llenas
I.6.3f.- Qualificació sòl urbà Ranxos-Can Llenas
I.6.3g.- Qualificació sòl urbà Ranxos-Can Llenas
I.6.3h.- Qualificació sòl urbà Gassons-Bermell
I.6.3i.- Qualificació sòl urbà Gassons-Bermell
I.6.3j.- Qualificació sòl urbà Gassons-Bermell
I.6.4.- Qualificació del sòl no urbanitzable
I.7.1.- Infraestructures i serveis

Plànols Mobilitat

MO1.- Mobilitat generada
MO2.- Recorreguts per a vianants i bicis

Plànols Ordenació

O.1.1.- Classificació del sòl
O.1.2.- Àmbits de desenvolupament
O.1.3.- Adeqüació al PTPCT
O.2.1.- Estructura orgànica del territori
O.2.2.- Sistemes generals urbanístics
O.2.3.- Patrimoni
O.3.1a.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.1b.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.1c.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.1d.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.1e.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.1f.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O
.3.1g.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.1h.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.1i.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.2a.- Zonificació del sòl no urbanitzable
O.3.2b.- Zonificació del sòl no urbanitzable
O.3.2c.- Zonificació del sòl no urbanitzable
O.3.2d.- Zonificació del sòl no urbanitzable
O.4.1.- Infraestructures de serveis
O.4.2.- Infraestructures de serveis, xarxa de clavegueram
O.5.1.- Suspensió de Llicències
O.5.2.- Àmbits d'alteració del Règim del sòl

Normes

Normes

Catàleg de béns

Catàleg de béns
Catàleg de masies i cases rurals

Agenda Econòmica i financera

Agenda i avaluació econòmica i financera

Informe de sostenibilitat ambiental

Informe de sostenibilitat ambiental
Memòria Ambiental

Memòria Social

Memòria social

Document Comprensiu

Document comprensiu