POUM

Índex
Memòria 1a part
Memòria 2a part

Annexos

Annex 1.- La participació ciutadana

Annex 1.1
Annex 1.2

Annex 2.- Avaluació de la mobilitat generada
Annex 3.- Estudi d’inundabilitat

Plànols

Plànols de l’avanç

A1 – Espai Natural
A2 – Àrees de baixa densitat
A3 – Proposta de classificació del sòl

Plànols informació

I.1.1.- Marc Territorial
I.2.1.- L’ús del sòl i el patrimoni
I.3.1.- Topogràfic
I.3.2.- Altimètrica
I.3.3.- Orografia
I.4.1.- Pendents i àrees de risc
I.4.2.- Contaminacó lluminosa
I.5.1.- Pla territorial del Camp de Tarragona
I.5.2a.- Anàlisi del pla territorial del Camp de Tarragona (a)
I.5.2b.- Anàlisi del pla territorial del Camp de Tarragona (b)
I.5.2c.- Anàlisi del pla territorial del Camp de Tarragona (c)
I.6.1a.- Classificació del sòl NNSS 77-79
I.6.1b.- Classificació del sòl NNSS 2006 
I.6.2.- Estructura general i orgànica

I.6.3a.- Qualificació sòl urbà nucli Querol
I.6.3b.- Qualificació sòl urbà nucli Esblada
I.6.3c.- Qualificació sòl urbà nucli Bonany
I.6.3d.- Qualificació sòl urbà Ranxos-Can Llenas
I.6.3e.- Qualificació sòl urbà Ranxos-Can Llenas
I.6.3f.- Qualificació sòl urbà Ranxos-Can Llenas
I.6.3g.- Qualificació sòl urbà Ranxos-Can Llenas
I.6.3h.- Qualificació sòl urbà Gassons-Bermell
I.6.3i.- Qualificació sòl urbà Gassons-Bermell
I.6.3j.- Qualificació sòl urbà Gassons-Bermell
I.6.4.- Qualificació del sòl no urbanitzable
I.7.1.- Infraestructures i serveis

Plànols Mobilitat

MO1.- Mobilitat generada
MO2.- Recorreguts per a vianants i bicis

Plànols Ordenació

O.1.1.- Classificació del sòl
O.1.2.- Àmbits de desenvolupament
O.1.3.- Adeqüació al PTPCT
O.2.1.- Estructura orgànica del territori
O.2.2.- Sistemes generals urbanístics
O.2.3.- Patrimoni
O.3.1a.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.1b.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.1c.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.1d.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.1e.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.1f.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O
.3.1g.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.1h.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.1i.- Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
O.3.2a.- Zonificació del sòl no urbanitzable
O.3.2b.- Zonificació del sòl no urbanitzable
O.3.2c.- Zonificació del sòl no urbanitzable
O.3.2d.- Zonificació del sòl no urbanitzable
O.4.1.- Infraestructures de serveis
O.4.2.- Infraestructures de serveis, xarxa de clavegueram
O.5.1.- Suspensió de Llicències
O.5.2.- Àmbits d’alteració del Règim del sòl

Normes

Normes

Catàleg de béns

Catàleg de béns
Catàleg de masies i cases rurals

Agenda Econòmica i financera

Agenda i avaluació econòmica i financera

Informe de sostenibilitat ambiental

Informe de sostenibilitat ambiental
Memòria Ambiental

Memòria Social

Memòria social

Document Comprensiu

Document comprensiu

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner