Subvencions Rebudes

El DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL i EL FONS EUROPEU AGRÍCOLA I DESENVOLUPAMENT RURAL (FEADER) ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Querol, a l’empara de la Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la prevenció d’incendis forestals i restauració dels potencial forestal.

Actuació: Reparació camins per a la prevenció d’incendis forestals

Pressupost: 5.213,47 euros.

% ajut: 100,00%

Ajut DARP: 2.971,68 €

Ajut FEADER: 2.241,79 €

IMPORT TOTAL CONCEDIT: 5.213,47 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL i EL FONS EUROPEU AGRÍCOLA I DESENVOLUPAMENT RURAL (FEADER) ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Querol, a l’empara de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022 les subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Actuació: Senyalització d’identificació i regulació i actuacions de conservació als espais naturals protegits

Pressupost: 17.729,52 euros.

% ajut: 90,00%

Ajut DACC: 9.095,25 € 

Ajut FEADER: 6.861,32 €

IMPORT TOTAL CONCEDIT: 15.956,57 €