Òrgans de govern

Equip de govern

Alcalde

Il·ltre.  Jordi Pijoan Parellada

Urbanisme i Hisenda

Sra. Maria Pilar Iglesias Ibánez (1a Tinent d’Alcalde)

Serveis i Medi Ambient

Sra. Anna Sáez Escalé

Serveis Socials, Cultura i Atenció al Ciutadà

Sra Anna Maria Sanjulian Sala


Junta de Govern

President

Il·tre Jordi Pijoan Parellada

Vocals

Sra, Maria Pilar Iglesias Ibáñez  (1a Tinent d’Alcalde)

Anna Maria Sanjulian Sala (2a Tinent d’alcalde)


Comissió especial de comptes

Alcalde

Il·ltre. Jordi Pijoan Parellada (CiQ-E)

Vocals

Sra. Anna Sáez Escalé (CIQ-E)

Sra. Anna Maria Sanjulian Sala (CIQ-E)

Sra. Maria Pilar Iglesias Ibáñez (PSC-CP)

Miguel Uroz Mendioroz (GIPQ-FIC)

Sr. José Baños Ortiz (GIPQ-FIC)

Sr. Francisco Rosa Manrubia (GIPQ-FIC)

Tresorer: Josep Pérez Palau

Comissió municipal de delimitació

Sr. Jordi Pijoan Parellada -Alcalde

Anna Maria Sanjulian Escalé – Regidora

Sra. Anna Sáez Escalé – Regidora

Armando Murillo Garcia-Tuñon – Tècnic municipal

Josep Pérez Palau – Secretari  de l’Ajuntament

Grups políticsGrup Polític de la Coalició d’Independents per Querol-Entesa de Progrés Municipal (CIQ-EPM):Jordi Pijoan Parellada (Portaveu)Anna Sáez Escalé (Suplent de portaveu)Anna Maria Sanjulian Sala Grup Polític del Grupo Independiete por Querol – Federació d’Independents de Catalunya (GIPQ-FIC):Miguel Uroz Mendioroz (Portaveu)José Baños Ortiz (Suplent de portaveu)Francisco Rosa Manrubia Grup Polític del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP)Maria Pilar Iglesias Ibáñez (Portaveu)

Dedicacions dels càrrecs polítics

Jordi Pijoan Parellada – Alcalde

Dedicació parcial de 10 hores setmanals:  5.937,40 € bruts anuals.

Anna Sáez Escalé – Regidora

Dedicació parcial de 6 hores setmanals: 3.562,44 € bruts anuals.

Cal recordar que l’Ajuntament de Querol s’acull a una línia de subvencions anuals del Departament de Governació que pretén fomentarl’accés a l’activitat política i reconèixer la feina que es fa des dels governs locals més petits subvencionant fins a 40 hores de dedicaciótotal dels diferents regidors. Ni l’alcalde ni la regidora cobraran per assistències perquè és incompatible amb el règim de dedicació parcial.

Règim d’indemnitzacions

1. Ple, 120 euros/sessió.

2. Junta de Govern Local, 150 euros/sessió.

3. Comissió Especial de Comptes, 120 euros/sessió.

4. Altres òrgans col·legiats, 120 euros/sessió.

5. Desplaçaments que realitzin els regidors en vehicle propi per compte d l’Ajuntament, 0,28 € per Km.

6. Assignació als grups polítics:

– Component fix: 10,00 euros/mes.

– Component variable: 5,00 euros/mes/regidor

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner