Renovació i Ampliació de la Xarxa de Sanejament i Enllumenat a Querol

Publicat el 25/04/2024


Subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 (Línia: Municipis petits)

Import concedit: 106.975,26 euros, equivalent al 95% del cost previst de l’obra.

La xarxa de sanejament del nucli de Querol era antiga, amb alguns trams havent arribat al final de la seva vida útil. A més, hi havia un desconeixement sobre el traçat d’algunes canalitzacions, degut a la seva antiguitat i manca de registres. És per això que s’ha treballat en la renovació i ampliació de la xarxa de sanejament. Paral·lelament, s’ha reorganitzat les línies d’alimentació i comandament de l’enllumenat per millorar la distribució d’energia i optimitzar consums.

S’ha actuat en alguns trams de la xarxa de sanejament per renovar-la i dotar de registres els trams que no en tenien. A més, s’han construït canalitzacions per l’enllumenat públic, permetent la redistribució de les línies de comandament i alimentació. Aprofitant el creuament a executar per la carretera C37, s’ha afegit el traspàs de la canonada d’aigua potable del carrer Rafael Casanova.

Les obres realitzades inclouen demolicions dels paviments afectats, excavacions per instal·lacions, construcció de pous de registre, instal·lació de canalitzacions i canonades, traspàs de la carretera C37, instal·lació de 2 nous punts de llum i reposició dels paviments afectats.

Aquesta actuació ha millorat significativament serveis essencials com el sanejament, l’enllumenat públic i el subministrament d’aigua a Querol, enfortint la qualitat de vida dels seus residents.

Més notícies