Procés selectiu personal – Arquitecte tècnic

Publicat el 06/07/2018

Convocatòria concurs oposició per a la creació d’una borsa de treball d’arquitecte tècnic per a l’Ajuntament de Querol. Es fa públic l’acord de la Junta de Govern Local de 25 de maig de 2018, que es transcriu literalment a continuació: Atès que el treballador que fins ara ocupava la plaça d’arquitecte tècnic ha causat baixa per jubilació. Atès que el Ple d’aquesta corporació local en la sessió extraordinària celebrada el dia 16 de febrer de 2018, publicada al BOPT núm. 42 de 28 de febrer de 2018, va adoptar entre d’altres, l’acord d’amortitzar la plaça grup A2 d’Arquitecte Tècnic de personal laboral i creació de la plaça de personal funcionari, escala d’Administració Especial, d’Arquitecte Tècnic, grup A2. Atès que es considera prioritari el cobriment d’aquesta plaça, ja que afecta al funcionament d’un servei públic essencial mitjançant la contractació de personal funcionari interí. Atès que es considera que cal que la persona que ocupi aquest lloc de treball, en principi, hauria de tenir una jornada de 6 hores mensuals i, si calgués s’ampliaria en un futur.

Més informació: https://www.seu-e.cat/documents/1023137/0/Proc%C3%A9s+selectiu+personal+-+Arquitecte+t%C3%A8cnic/7ca168e4-8156-45a7-baa4-c3b8cadac4f6

Més notícies