Ple ordinari municipal el divendres 1 d’abril

Publicat el 29/03/2016

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia de data 18 de març de 2016, se’l/la convoca a la sessió ORDINARIA DEL PLE que tindrà lloc a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila el 1 d’ABRIL de 2016, a les 18:00 hores en primera convocatòria, i el 3 d’ABRIL de 2016 a la mateixa hora en segona convocatòria, de no celebrar-se la primera, d’acord amb l’article 90.2 del RD 2568/1986, de 18 d’abril pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.

Si per alguna causa no pot assistir-hi haurà de justificar-ho a l’Alcaldia amb la deguda antelació, preveient-li que a partir d’aquesta data tindrà a la seva disposició els expedients i escrits que fan referència a la convocatòria, amb la finalitat que els pugui conèixer abans de deliberar.

Ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n.- ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES PER UNA ENERGIA SOSTENIBLE LOCAL.

3r.- APROVACIÓ MODELS A EMPLENAR PER INCORPORACIÓ DE DADES AL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA.

4t.- CREACIÓ I CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA DE SERVEI DE TAXI.

5è.- ENCÀRREC DE GESTIÓ, SI S’ESCAU, PER A LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ NACIONAL D’AIGUA DE CONSUM – SINAC.

6è.- MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS.

7è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST 2016.

8è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS PER ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA.

9è.- MOSTRA DE CONDOL PER LA MORT DE LA PARELLA DE LA REGIDORA ANNA MARIA SANJULIAN.

10è.- DECRETS DE L’ALCALDIA.

11è.- PRECS I PREGUNTES.

Més notícies