Ple ordinari de l’Ajuntament de Querol el dijous 30 de març

Publicat el 28/03/2017

L’Ajuntament de Querol celebrarà aquest dijous 30 de març, a patir de les 18:00 hores, una sessió ordinària del ple municipal. L’ordre del dia serà la següent:

ORDRE DEL DIA

I PART RESOLUTIVA

1r.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n.- APROVACIÓ RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA “AMPLIACIÓ I DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE L’EDIFICI DE L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ”.

3r.- REGIM DE VACANCES I PERMISOS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

4t.- DECLARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS.

5è.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE DE “PAVIMENTACIÓ I SERVEIS A DIVERSOS CARRERS DEL NUCLI DE QUEROL”.

6è.- MOSTRA DE CONDOL PER LA MORT DE L’EXREGIDOR JOSEP MARIA PIJOAN ESTANY.

7è.- MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL MANIFEST “CASA NOSTRA, CASA VOSTRA”.

8è.- MOCIÓ PER PROPOSAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA CANDIDATURA DEL CASAL DE VILA-RODONA A L’ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI 2017.

9è.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

II PART DE CONTROL DEL PLE

10è.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN LLIURADES.

11è.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES.

12è.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4t TRIMESTRE DE 2016.

13è.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST 2016, QUART TRIMESTRE.

14è.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2018-2020.

15é.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016.

16é.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE, EN L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2016.

17è.- PRECS I PREGUNTES.

Més notícies