Noves dedicacions i retribucions dels membres de la corporació

Publicat el 16/11/2016

L’aprovació de la moció de censura del passat 28 d’octubre de 2016, que ha convertit en nou Alcalde Jordi Pijoan, ha provocat canvis en la composició de diversos òrgans de govern del consistori, com la junta de govern o la comissió municipal de comptes.

El canvi d’equip de govern també ha causat que les persones que es feien càrrec de desenvolupar les tasques del govern deixin de fer-les i se’n faran càrrec els regidors del nou equip de govern. Les dedicacions aprovades en el ple municipal extraordinari de l’11 de novembre són:

Jordi Pijoan Parellada – Alcalde

Dedicació parcial de 10 hores setmanals: 5.937,40 € bruts anuals.

Anna Sáez Escalé – Regidora

Dedicació parcial de 6 hores setmanals: 3.562,44 € bruts anuals.

Cal recordar que l’Ajuntament de Querol s’acull a una línia de subvencions anuals del Departament de Governació que pretén fomentar l’accés a l’activitat política i reconèixer la feina que es fa des dels governs locals més petits subvencionant fins a 40 hores de dedicació total dels diferents regidors. Ni l’alcalde ni la regidora cobraran per assistències perquè és incompatible amb el règim de dedicació parcial.

Règim d’imdemnitzacions

En el ple també es va establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats:

1. Ple, 120 euros/sessió.

2. Junta de Govern Local, 150 euros/sessió.

3. Comissió Especial de Comptes, 120 euros/sessió.

4. Altres òrgans col·legiats, 120 euros/sessió.

5. Desplaçaments que realitzin els regidors en vehicle propi per compte d l’Ajuntament, 0,28 € per Km.

6. Assignació als grups polítics:

– Component fix: 10,00 euros/mes.

– Component variable: 5,00 euros/mes/regidor

Més notícies