MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL POUM DE QUEROL

Publicat el 20/12/2014

S’INFORMA que el Ple d’aquesta corporació localen la sessió Ordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2014, va adoptar entre d’altres, els següents acords:

1. ANTECEDENTS

1.1. El Ple de la corporació va acordar, en data 29 de març de 2014, aprovar inicialment la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal d’aquest municipi, així com obrir un període d’informació pública per un termini de 45 dies.

1.2. Per donar compliment a l’acord de Ple, l’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel termini de quaranta-cinc dies, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 90, de 17 d’abril de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6606, de data 17 d’abril de 2014 i en el “Diari de Tarragona” de data 24 d’abril de 2014 i a través del web www.querol.cat. També es va donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta el terme municipal i es van demanar els informes als organismes afectats per raó de les seves competències

Pel que fa al procés d’avaluació ambiental, no es va elaborar informe de sostenibilitat ambiental preliminar ja que la modificació no altera les condicions ambientals de les àrees de modificació.

1.3. Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.

El Ple, per 2 vots en contra, dels Srs. Uroz i Baños, 1 abstenció de la Sra. Samper i 4 vots a favor, dels Srs. Comin, Pijoan, Saez i Iglesias, acorda:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 1 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Querol, així com la resta de documentació que el conforma.

Segon.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

Tercer.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona perquè l’aprovi definitivament.

Un cop la modificació del POUM estigui aprovada definitivament, que es notifiqui a l’òrgan ambiental en els termes establerts en l’article 28 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes i que es publiqui un edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, posant a disposició de les administracions públiques afectades i de les persones físiques i jurídiques que hagin participat en els tràmits de consulta i participació ciutadana els documents referits en dit article, explicitant on estan disponibles per a consultar-los.

Quart.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.”

Més notícies