L’Ajuntament de Querol aprova diverses modificacions de crèdit per afrontar inversions

Publicat el 01/07/2020

El darrer ple municipal de l’Ajuntament de Querol, que es va celebrar divendres passat, 26 de juny, va aprovar diverses modificacions de crèdit per afrontar inversions, com l’arrenjament d’humitats de la façana posterior de l’ajuntament i la millora de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de Ranxos de Bonany, amb més de 6.000 euros cada una.

També s’ha incrementat de 40.000 a 56.000 euros la partida per a reparació de camins, perquè s’havia quedat curta. També es destinaran 6.000 euros a la reparació d’una tanca de la pista poliesportiva de Mas Vermell i 14.000 euros més a les franges d’autoprotecció de Mas Vermell, una inversió que s’afronta gràcies a una subvenció.

Retirada de l’assignació municipal als grups polítics per passar-la al Covid-19

Per altra banda, es va aprovar la retirada de l’assignació municipal als grups polítics, una quantitat que es de 1.000 euros anuals, que s’ha passat a la partida per afrontar de la Covid-19.

Ordenança del cementiri

També es va aprovar l’ordenança del cementiri, ja que fins ara l’Ajuntament de Querol no en disposava d’una.

-La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Concessió nínxol 500,00 €

-Concessió columbari 150,00 €

La durada de la concessió s’establirà en el corresponent Reglament

-Manteniment, conservació i neteja al cementiri municipal Manteniment i neteja dels espais comuns, quota anual: Nínxols 5,00 € Columbaris 5,00 €

-Inscripcions exhumacions/Inhumacions: segons cost

-Registre d’inscripcions, permutes i transmissions a títol d’herència: 20,00 €

Ordenança de la neteja de solars i parcel·les i de prevenció d’incendis forestals

Es va aprovar l’ordenança de la neteja de solars i parcel·les i de prevenció d’incendis forestals. Atès que es considera necessari regular les mesures adreçades a garantir els deures dels propietaris de conservació i de manteniment dels terrenys i dels solars del municipi de Querol, als efectes d’evitar el risc d’incendi i la propagació de plagues, així com impedir que la vegetació dificulti la circulació per la via publica s’estableixen unes multes

a) Infraccions lleus: fins a 600 euros.

b) Infraccions greus: de 601 EUR fins a 10.000 euros.

c) Infraccions molt greus: de 10.001 EUR fins a 100.000 euros.

Arrodoniment

Bonificacions pels vehicles respectuosos amb el medi ambient

S’aplica la bonificació indicada de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica, incrementada o no, a favor dels titulars dels vehicles, el funcionament dels quals causa una menor incidència en el medi ambient per algun dels següents motius:

– Quan disposin de motor bimodal o híbrid (combinació d’un motor de gasolina de molt baixa emissió i un motor elèctric). Bonificació del 25% (màxim: 75).

– Quan disposin de motor híbrid endollable. Bonificació del 40% (màxim: 75).

– Quan disposin de motor elèctric. Bonificació del 60% (màxim: 75).

Més notícies