Inici dels tràmits per actualitzar el Pla d’Actuació Municipal per Incendis Forestals

Publicat el 28/10/2016

El Ple de l’Ajuntament de Querol, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de setembre de 2016, va acordar:

Primer.- Aprovar inicialment l’actualització del Pla d’Actuació Municipal per Incendis Forestals (INFOCAT) i sotmetre’l a un període d’informació pública mitjançant inserció de l’anunci en el DOGC, en el taulell d’anuncis i en l’espai web de l’ajuntament www.querol.cat.

Segon.- En el supòsit de no presentar-se al·legacions a l’acord d’aprovació inicial, aquest restarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.

Tercer.- Notificar al Departament d’Interior, Serveis Territorials a la Catalunya Central, l’acord d’aprovació definitiva del Pla d’Actuació Municipal per Incendis Forestals (INFOCAT) als efectes d’instar la seva homologació per a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

L’expedient podrà consultar-se a la Secretaria de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des del següent a la data en què es produeixi la publicació oficial d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Més notícies