Escollit el nou consell rector de la junta de la Urbanització Mas Gassons

Publicat el 20/10/2018

La junta de compensació de la Urbanització Mas Gassons ha acabat el procés per escollir el seu nou consell rector. Seguidament trobareu l’acta de l’assemblea general extraordinària.

RESUM DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA PER L’ELECCIÓ D’UN NOU CONSELL RECTOR DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS GASSONS

(Versió reduïda per evitar la publicació de les dades personals dels assistents)

A Querol a catorze d’octubre de dos mil divuit, essent les onze hores del matí, es reuneixen en segona convocatòria al local municipal situat al nucli de Bonany, annex a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, les persones anotades a continuació a l’objecte de celebrar sessió Extraordinària de la Junta de Compensació de la Urbanització Mas Gassons, del terme municipal de Querol, que ha estat convocada en deguda forma i d’acord amb cadascuna de les condicions establertes en la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Tercera. Interlocutòria 441/10 del Jutjat Contenciós Administratiu número 2, de Tarragona, de 10 d’abril de 2012.

Prèviament s’ha procedit a l’acreditació de tots els assistents i comprovació de totes les delegacions de vot. En aquest procés d’acreditació no hi ha incidències.

Presideix l’Assemblea l’Alcalde, senyor Jordi Pijoan Parellada i actua de vocal el lletrat designat per l’Ajuntament senyor Alfred Ventosa Carulla i com a Secretari el de l’Ajuntament de Querol, senyor Josep Pérez Palau. Per tal de col·laborar en el desenvolupament de l’acte es compta amb l’assistència de l’Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament, senyora Patricia López Gallego, la qual acompanya a l’Alcalde, Secretari i lletrat en la mesa que presideix l’acte.

Constituint els reunits el quòrum suficient per a la celebració de l’acte, el senyor President declara oberta la sessió passant-se a conèixer l’únic assumpte inclòs a l’Ordre del dia:

ELECCIÓ D’UN NOU CONSELL RECTOR DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS GASSONS.

La presidència recorda que aquest és l’únic punt de l’Ordre del dia, que es celebra per ordre judicial i que no s’admetran intervencions ni interrupcions.

A continuació s’exposa que estava prevista una primera votació amb la relació de tots els candidats en la que s’havien d’elegir 9 candidats i, una vegada recomptats aquests vots, seleccionar als 9 candidats més votats i, a continuació una segona votació en que s’havia de votar el càrrec a assignar a cadascun dels 9 candidats elegits però, atès que només s’han presentat 9 candidats els quals han acordat la distribució dels càrrecs a elegir, no es necessària la primera votació i pel que fa a les paperetes per a la segona votació (distribució de càrrecs), per facilitar aquesta votació s’han preparat paperetes en les ja estan assenyalades les creutes en els càrrecs proposats pels candidats i paperetes en blanc, per tal que els electors puguin votar el que considerin convenient.

Explicat això es fa saber als assistents que disposen de les paperetes en una taula situada al fons de la sala i s’inicia la votació per mitjà de crida per ordre de número de parcel·la de tots els assistents, els quals d’un en un i de forma ordenada s’aproximen a la mesa i dipositen el seu vot en l’urna. En el cas de que una mateixa persona sigui titular de més d’una parcel·la o que tingui delegat el vot d’altres paral·lelistes diposita tots els seus vots en una única crida.

Dipositen el seu vot els titulars o representants de 60 parcel·les, dels 78 assistents.

A continuació els membres de la mesa procedeixen a l’escrutini de les paperetes obtenint-se el següent resultat:

NOM DELCANDIDAT CÀRREC

President Vice-President Secretari Tresorer Vocal

1.- Blanco Tirado, Francisco 0 50 1 0 6

2.- Charles Soler, Agustín 1 0 0 0 57

3.- Jimenez Gallardo, Joaquin 0 0 55 3 1

4.- Marco Tejedor, Jesus 0 1 0 0 56

5.- Merlos Soria, Andrés 0 5 0 0 54

6.- Prevosti Marin, Teresa 1 0 0 0 56

7.- Romero Santos, Miguel À. 5 1 0 0 51

8.- Sanchez Cuesta, Emilio 0 1 1 55 2

9.- Villafuerte Ruiz, José A. 51 0 0 0 6

Una papereta es declarada nul·la per haver assenyalat el càrrec de President a 5 candidats diferents.

Per tant es proclama el nou Consell Rector de la Junta de Compensació de la Urbanització Mas Gassons que estarà format per les persones i amb els càrrecs següents:

Villafuerte Ruiz, José Antonio President

Blanco Tirado, Francisco Vice-President

Jimenez Gallardo, Joaquin Secretari

Sanchez Cuesta, EmilioTresorer

Charles Soler, Agustín Vocal

Marco Tejedor, Jesus Vocal

Merlos Soria, Andrés Vocal

Prevosti Marin, TeresaVocal

Romero Santos, Miguel Àngel Vocal

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 11:35 hores.

Més notícies