Es crea una plaça de taxi al municipi de Querol

Publicat el 20/04/2016

El darrer ple ordinari de l’Ajuntament de Querol, el passat 1 d’abril de 2016, va acordar la creació d’una plaça de taxi en el municipi de Querol. S’ha aprovat el plec de clàusules que han de regir el concurs per a la concessió de les llicències de taxi i que es troba publicat al perfil de contractant de l’Ajuntament de Querol .

D’aquesta manera es convoca el concurs públic per a la concessió d’una llicència de taxi pel municipi de Querol.

Més notícies