Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu

Publicat el 24/05/2017

EDICTE

Assumpte: Convocatòria concurs oposició per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu per a l’Ajuntament de Querol.

Es fa públic el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2017, que es transcriu literalment a continuació:

Atès que el Ple d’aquesta corporació local en la sessió extraordinària celebrada el dia 30 de març de 2017, va adoptar entre d’altres, l’acord de declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir la plaça d’Auxiliar Administratiu, mitjançant la contractació de personal laboral temporal, ja que aquesta plaça es considera prioritària, ja que afecta al funcionament d’un servei públic essencial.

Atès que es considera que cal que la persona que ocupi aquest lloc de treball, en principi, hauria de tenir una jornada de 20 hores setmanals i, si calgués s’ampliaria en un futur.

Atès que en el pressupost general de despeses de l’Ajuntament de Querol, per a l’exercici 2017 hi consta la partida pressupostària núm. 920-13104-01, titulada “Personal laboral – Auxiliar administratiu”, amb consignació suficient per atendre a la despesa que es proposa.

Atès que s’ha optat per constituir una borsa de treball de personal temporal d’auxiliar administratiu, grup C2, per a cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal de personal que es doni a l’Ajuntament de Querol.

El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs oposició, torn lliure.

Atès que en la plantilla de personal d’aquest Ajuntament hi ha un lloc de treball, ocupat interinament, de la mateixa classificació que el que es proposa el sou del nou lloc de treball anirà en proporció amb l’existent.

Aquesta Alcaldia RESOL:

Primer.- Convocar un concurs oposició, torn lliure, a l’objecte de constituir una borsa de treball de personal temporal laboral d’auxiliar administratiu, grup C2, per a cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal de personal que es doni a l’Ajuntament de Querol.

Segon.- Aprovar les bases QUE S’ANNEXEN del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar Administratiu per a l’Ajuntament de Querol.

Tercer.- Establir el sou del treballador/a que ocupi aquest lloc de treball en proporció a la persona que ocupa actualment el lloc de treball del mateix grup i nivell.

Quart.- Establir la jornada laboral en 20 hores a la setmana.

Cinquè.- Publicar la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler d’anuncis, al web municipal (www.querol.cat) i al Portal de la Transparència.

Querol, 19 de maig de 2017.

L’Alcalde, Jordi Pijoan Parellada.

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A L’AJUNTAMENT DE QUEROL

Base 1a. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal temporal d’auxiliar administratiu, grup C2, per a cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal de personal que es doni a l’Ajuntament de Querol.

El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs oposició, torn lliure.

El personal contractat temporalment tindrà assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació.

La present convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler d’anuncis, al web municipal (www.querol.cat) i al Portal de Transparència. La resta de publicacions del procés selectiu es realitzarà al tauler d’anuncis, al web municipal i al Portal de Transparència.

Les funcions del lloc de treball seran les corresponents al Grup de classificació C2 per al grup professional d’auxiliar administratiu.

Les persones que participin en aquest procés selectiu, i el superin, formaran part de la borsa de treball. Es constituirà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el resultat de les proves i els mèrits acreditats i valorats, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates.

En la crida dels aspirants se seguirà l’ordre de la puntuació final obtinguda, de major a menor puntuació. En el cas que en procedir a l’ordenació de les persones candidates, d’acord amb la puntuació total obtinguda, es produïssin empats, es resoldran atenent successivament els criteris següents:

– Major puntuació a la fase d’oposició.

– Major puntuació a la fase de concurs.

–             Sorteig.

Base 2a. Gestió de la borsa

2.1. Constituïda la borsa, com a mitjans de crida a les persones candidates per a cobrir les futures contractacions de personal laboral temporal que siguin necessaris, s’utilitzarà la comunicació telefònica i el correu electrònic. Es realitzaran dues trucades telefòniques en franges horàries diferents a intervals no inferiors a 1 hora, en el mateix dia o diferent, i es trametrà un correu electrònic. Tota comunicació entre l’Administració i les persones interessades que derivi de l’aplicació d’aquest procés s’efectuarà emprant l’adreça de correu electrònic i el telèfon facilitat a tal efecte, sent d’exclusiva responsabilitat de les persones candidates la seva inclusió a la sol•licitud de participació en aquest procés selectiu, així com, en el seu cas, la seva actualització (amb comunicació escrita adreçada a l’Ajuntament). Si no es pot contactar amb l’aspirant per cap dels mitjans esmentats en un termini màxim de 24 hores, aquest veurà decaigut el seu dret en aquella crida, i es contactarà amb el següent aspirant de la llista, si bé l’aspirant mantindrà la mateixa posició, sens perjudici que si és impossible contactar en tres propostes de contractació se l’exclourà de la borsa.

2.2. Quan sorgeixi una necessitat de personal es contactarà la persona que tingui major puntuació de la borsa que estigui disponible, d’acord amb els criteris següents:

– Es consideraran disponibles per cobrir llocs les persones de la borsa que no prestin serveis en aquell mateix moment a l’Ajuntament, llevat de les excepcions establertes per al contracte de relleu. En aquest sentit, d’acord amb el que estableix l’article 12.7 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels treballadors, els contractes de relleu s’oferiran a les persones que els correspongui per ordre de puntuació a la borsa que estiguin en situació d’atur o que tinguin concertat amb l’Ajuntament un contracte de durada determinada.

– Quan un treballador/a temporal finalitzi el seu contracte o nomenament interí s’incorporarà de nou a la borsa en la mateixa posició que tenia sempre i quan la valoració de l’Ajuntament hagi estat favorable. A aquest efecte l’Ajuntament emetrà, si escau, un informe sobre la idoneïtat de la prestació dels serveis i el manteniment de la persona a la borsa un cop finalitzada la contractació o nomenament interí corresponent. Els informes negatius que s’emetin sobre la prestació del servei dels treballadors/ores es trametran a la persona treballadora a fi i efecte d’al·legacions. Posteriorment l’Ajuntament resoldrà sobre l’exclusió o no de la persona a la borsa.

– El rebuig de la 1a i 2a proposta de contractació per part dels candidats suposarà que la persona cridada passi al darrer lloc de la borsa de treball, llevat que estigui en situació de baixa mèdica o altra situació de suspensió establerta en aquestes Bases i degudament acreditada. En aquest sentit és causa de suspensió: la incapacitat temporal; el part, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, paternitat i naixement de fills/es prematurs/es o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats/des a continuació del part, sempre que concorrin els requisits que donen dret a gaudir del permís corresponent; defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una limitació temporal de fins a quatre dies; compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic, pel temps que sigui indispensable per donar compliment al deure; matrimoni propi, si la celebració ha tingut lloc dins dels vint dies naturals anteriors a l’oferiment de la proposta de contractació o ha de tenir lloc dins dels vint dies naturals següents. En el cas que la persona interessada al•legui alguna de les causes esmentades no es modificarà la seva posició dins de la borsa. La persona interessada ha de justificar documentalment el motiu de suspensió davant l’Ajuntament.

2.3. Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:

– No superar el període de prova establert.

– Estar sancionat/ada per resolució ferma en via administrativa d’un expedient disciplinari incoat per la comissió d’una falta greu o molt greu.

– Rebutjar, encara que justificadament, tres ofertes de treball, llevat que sigui per causa de baixa mèdica o altre causa de suspensió establerta expressament en aquestes Bases. Tal i com s’ha indicat, el rebuig de la primera i segona oferta de treball comportarà que la persona se situï a l’última posició de la borsa.

– Haver estat impossible la localització de la persona en tres propostes de treball amb el benentès que és d’exclusiva responsabilitat d’aquesta facilitar una adreça de correu electrònic i telèfon, i comunicar els canvis que s’hi produeixin.

– Haver-se informat desfavorablement la prestació del servei.

– Renunciar a un contracte de treball vigent o nomenament interí, ja iniciat.

– La voluntat expressa del treballador/a de ser exclòs de la borsa.

– No presentar la documentació per acreditar les condicions de capacitat i els requisits exigits a la Base 3ª d’aquestes Bases.

2.4. La borsa tindrà una vigència de 2 anys des de la seva constitució.

2.5. En l’exercici de les funcions atribuïdes a les places ofertades és d’aplicació la normativa sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic.

Base 3a. Requisits dels aspirants

Per ser admès i prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb el Real decret legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Les persones aspirants que siguin estrangeres han d’acreditar la seva nacionalitat.

Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge de les persones espanyoles i nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separades de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separades de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

Les persones estrangeres amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que les espanyoles.

Els/Les aspirants estrangers/res han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 del castellà. En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar. La prova, si escau, s’ha de qualificar d’APTE o NO APTE, sent necessari obtenir la valoració d’apte per passar a realitzar les proves restants de la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs.

Restaran exempts/tes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que aportin amb la presentació de sol•licitud fotocòpia compulsada d’algun dels següents documents:

– Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària i/o batxillerat a l’Estat espanyol.

– Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.

– Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

b) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

c) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

d) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

f) Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o bé estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data que acaba el termini de presentació de sol•licituds per prendre part en les proves selectives.

En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar l’homologació de la titulació exigida pel Ministeri d’Educació i Cultura. Cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s’haurà d’adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. L’equivalència de les titulacions haurà de ser acreditada per l’aspirant.

g) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener), i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística (modificada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril). Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.

No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:

– les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’ajuntament de Querol, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,

– les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per l’ajuntament de Querol dins la mateixa oferta pública d’ocupació. Els aspirants han de posseir tots els requisits exigits el dia d’acabament del termini de presentació d’instàncies i s’han de continuar complint fins a la data de contractació i durant la contractació com a personal laboral.

Base 4a. Presentació de sol·licituds

Cal presentar una instància adreçada al president de la corporació juntament amb el currículum vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al•legats per les persones aspirants mitjançant fotocòpia simple, llevat del català que caldrà presentar fotocòpia compulsada, al Registre General de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb la disposició derogatòria i la disp. transitòria 4a d’aquesta llei,

La documentació a presentar és:

– Fotocòpia simple del DNI

– Fotocòpia simple de la titulació requerida

– Original o fotocòpia compulsada del nivell català requerit

– Currículum vitae

– Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al•legats

L’esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana que pot presentar-se fins el moment de la realització de la prova de castellà/català, si s’escau.

D’acord l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades per les persones aspirants en emplenar la sol•licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l’Ajuntament. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel•lació, els candidats/es han de dirigir-se a l’Ajuntament de Querol.

Base 5a. Termini de presentació de sol•licituds: 12 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Base 6a. Admissió dels aspirants

Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Ajuntament dictarà resolució en el termini d’un mes, declarant aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i assenyalant un termini de deu dies hàbils per a la seva esmena.

Transcorregut aquest termini, s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el tauler d’edictes i en el Portal de Transparència de l’Ajuntament, anunciant-se el dia, hora i lloc que hauran de realitzar-se les proves.

La llista d’admesos i exclosos es podrà consultar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.

Si no s’hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes d’aspirants admesos i exclosos es consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si se’n produeixen, l’alcalde ha de resoldre estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i ha de notificar les resolucions, individualment, als aspirants. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista d’admesos i exclosos i s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis de la Corporació. Si manca la resolució expressa, les al•legacions s’han d’entendre desestimades.

Per a més informació podeu trucar a l’Ajuntament, al telèfon 977638288, en horari d’atenció al públic.

Base 7a. Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador serà col•legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.

El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador.

El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.

El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:

PRESIDÈNCIA: recaurà en el/la secretari/ària de l’Ajuntament

VOCALS: 2 vocals designats per l’Ajuntament (titulars i suplents)

SECRETARI/ÀRIA

La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels respectius suplents, correspon a la presidenta de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos.

El tribunal pot disposar la incorporació d’assessorament especialitzat per a totes o alguna de les proves. Les persones assessores no tenen vot.

La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places de la convocatòria.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència de la presidència i de la secretaria. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels membres presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president/a. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari/ària, l’actuació del qual/de la qual és de fedatària. No obstant això, tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador computant-se com un únic vot.

La participació en el tribunal qualificador pot donar lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Els membres del tribunal poden abstenir-se i les persones aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius de l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis o al Portal de Transparència de l’Ajuntament de la resolució per la qual es nomenen els membres del tribunal.

De la sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretari, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau de la presidència, i per tots els membres.

En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans col•legiats contingudes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Base 8a. Desenvolupament del procés selectiu

El sistema de selecció serà per concurs oposició lliure, amb les següents fases:

a) Fase oposició:

Primer exercici: Coneixement de llengües (en cas que sigui necessari):

1. a) Llengua catalana

Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:

Primera part. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà de la redacció d’un text i els coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.

Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal. El resultat de l’exercici serà d’APTE o de NO APTE, i caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.

Queden exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del certificat C1, de coneixements de suficiència de llengua catalana o titulació equivalent, segons l’establert en aquestes bases i es consideraran com a aptes

1. b) Llengua castellana

Només els aspirants que no compleixin els requisits establerts en la Base 2a, en relació al coneixement de llengua castellana.

Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, de caràcter eliminatori, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els membres del tribunal.

La qualificació de la prova serà APTE o NO APTE i caldrà obtenir la qualificació d’APTE per a participar en el procés selectiu.

Resten exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, fins el moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 i es consideraran com a aptes.

Segon exercici: Prova de caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en la realització d’un test de 20 preguntes amb tres respostes alternatives sobre el temari següent:

Tema 1. El municipi en el règim local espanyol: competències. Elements: el terme municipal i la població. L’organització municipal: competències i règim de funcionament dels òrgans.

Tema 2. El procediment administratiu comú aplicable als ens locals de Catalunya. Les fases del procediment administratiu comú. El silenci administratiu. Els terminis en el procediment administratiu.

Tema 3. Els actes administratius. Teoria de la invalidesa dels actes administratius. Recursos contra els actes administratius. La revisió d’ofici.

Tema 4. Els béns de les entitats locals: concepte, classificació i règim jurídic. Prerrogatives i potestats. L’inventari.

Tema 5. Els contractes segons la normativa de contractes del sector públic. Disposicions generals. Configuració general de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. La preparació dels contractes. La selecció del contractista i l’adjudicació dels contractes. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius.

Tema 6. El personal al servei de les entitats locals. Concepte i classes. Drets i deures i incompatibilitats.

Tema 7. Les formes d’activitat administrativa local. L’activitat de foment: les subvencions públiques. L’activitat d’ordenació i intervenció administrativa. L’activitat de prestació de serveis públics. La gestió directa i indirecta.

Tema 8. Les hisendes locals. Els recursos de les hisendes locals, dels municipis i de les províncies. Les ordenances fiscals. El pressupost local: contingut i procediment d’elaboració. L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos.

Tema 9. Les llicències urbanístiques: Concepte i naturalesa. Actes subjectes a l’obtenció de llicència. Procediment específic per al seu atorgament.

Tema 10. Obligacions en matèria de transparència. El dret d’accés a la informació pública.

La forma de puntuació de l’exercici és la següent:

– 1 punt per resposta correcta

– menys 1/3 per resposta incorrecta

– 0 per sense resposta o resposta anul•lada

La durada d’aquesta prova és determinada pel Tribunal. La valoració és de 0 a 20 punts, i s’ha d’obtenir un 10 per a superar-la. Aquesta prova és de caràcter eliminatori.

Només hi ha una convocatòria per a cada exercici. Els aspirants que no compareguin a la crida del tribunal qualificador per al desenvolupament dels exercicis o proves a realitzar al lloc, data i hora que s’assenyali hauran de ser exclosos, excepte en els casos degudament justificats i discrecionalment apreciats pel tribunal qualificador i sempre i quan no es perjudiqui la igualtat entre els aspirants.

L’ordre d’actuació dels aspirants per aquells exercicis que no es puguin realitzar conjuntament s’ha de determinar de conformitat amb el resultat del sorteig públic realitzat en el seu dia a la Diputació de Tarragona per als processos selectius i que fou publicat al BOPT 108, de 8 de juny de 2016. En aquest sorteig es va determinar que l’actuació de les persones aspirants en les proves que es puguin realitzar conjuntament s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra “Q”.

Per a possibilitar la màxima agilitat en la selecció, si el tribunal qualificador ho creu oportú, els exercicis es poden realitzar simultàniament i es pot realitzar més d’una prova en una mateixa sessió.

Les qualificacions de les proves que no es valorin amb apte o no apte s’han d’expressar en números, essent necessari obtenir la puntuació mínima per passar a la següent prova o en el cas de ser l’última prova, per passar a la fase del concurs.

La puntuació dels aspirants en cadascuna de les proves és la mitjana aritmètica de les qualificacions atorgades per cadascun dels membres assistents del tribunal qualificador.

El resultat final de l’oposició és la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les proves puntuables realitzades.

a) Fase de concurs:

Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant currículum vitae i documentació acreditativa dels mateixos, d’acord amb el següent barem:

– Entrevista (màxim 3 punts): El tribunal de qualificació efectuarà una entrevista per competències per determinar la idoneïtat de l’aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del lloc de treball.

– Experiència laboral (màxim 1,5 punts):

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,20 punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui.

a) Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques, en llocs similars al convocat, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada. Documents justificatius: certificat expedit per l’administració pública on s’hagin prestat els serveis.

b) Altres treballs realitzats en empreses privades, en llocs similars al convocat. A raó de 0,10 punts per any complet o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. Documents justificatius: informe de la vida laboral del sol•licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i a més a més la presentació de contractes de treball, fulls de nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al•legats.

– Formació (màxim 2,5 punts): Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs requereixen. Els interessats han d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems: nombre d’hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament.

• Jornades fins a 9 hores – 0,05 punts

• Jornades de 10 a 19 hores – 0,15 punts

• Jornades de 20 a 39 hores – 0,25 punts

• Jornades de 40 o més – 0,35 punts

Només es computen les activitats formatives dels darrers 10 anys.

– Coneixements de llengua catalana (màxim 1 punt): Es valoren els certificats de llengua catalana de la Direcció General de política lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (modificada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril), segons la distribució següent:

• Certificat G, de coneixements suficients de llenguatge administratiu de la Junta Permanent de Català – 0,25 punts

• Certificat C2, de coneixements superiors de llengua catalana (orals i escrits), de la Junta Permanent de Català – 1 punt

Base 9a. Llista d’aprovats i presentació de documents

Un cop finalitzades les proves s’ha de fer pública la llista d’aprovats, per ordre de puntuació total obtinguda. El Tribunal proposarà al president de la Corporació la constitució de la borsa de treball amb els aspirants que hagin superat aquest procés selectiu. Per Decret de l’Alcaldia es constituirà la Borsa de Treball que es regirà per l’establert en aquestes Bases i que contindrà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el resultat de les proves i els mèrits acreditats i valorats, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates per oferir-los les propostes de contractació.

En cas que cap dels aspirants superi el procés selectiu el tribunal ha de declarar deserta la convocatòria i per tant la borsa de treball no es constituirà.

La puntuació final de les proves selectives i la llista d’aprovats s’ha de publicar al tauler d’anuncis de l’ens i en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.

Els aspirants proposats seran requerits per tal que presentin en el termini màxim de cinc dies naturals comptats a partir del següent al del requeriment efectuat, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria mitjançant documents originals o degudament compulsats.

Els aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, seran exclosos de la Borsa de treball, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per l’alcalde.

Els qui tinguin la condició de personal laboral d’aquest Ajuntament resten exempts de justificar les condicions i els requisits ja acreditats i que no requereixen actualització; i únicament han d’acreditar les circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

Base 10a.- Incidències.

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament de les proves selectives, així com per alterar l’ordre de les proves i per prendre els acords que calguin per garantir el correcte desenvolupament del procés selectiu.

Base 11a: Contractació del personal

El president de la corporació procedirà a la formalització per escrit dels contractes corresponents amb els aspirants proposats, seguint l’ordre establert a la Borsa de treball constituïda.

La contractació s’haurà de publicar al tauler d’anuncis de la Corporació i se n’haurà de donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui.

Base 12a. Període de prova.

Les persones contractades hauran de superar un període de prova d’un mes. Aquest període no s’aplicarà si el candidat seleccionat ja hagués realitzat les mateixes funcions amb anterioritat a l’Ajuntament, sota qualsevol modalitat de contractació, amb una durada mínima d’un mes.

En finalitzar el període de prova, l’Ajuntament farà un informe d’avaluació de l’aspirant sobre l’aplicació dels seus coneixements i les seves capacitats a les activitats realitzades, la qualitat i l’eficàcia en el desenvolupament de les diferents tasques i l’adaptació a l’entorn de treball.

En el cas que la persona aspirant no superi satisfactòriament el període de prova, perquè no assumeixi el nivell suficient d’integració i eficiència en el lloc de treball objecte de la present convocatòria serà declarat no apte/a, per resolució motivada de l’òrgan competent, perdrà, en conseqüència, tots els drets a la seva contractació o nomenament interí i es donarà per finalitzat el seu contracte o nomenament interí. En aquest cas, l’òrgan competent formularà proposta de contractació o nomenament interí a favor de la persona aspirant que tingui la puntuació següent més alta, la qual haurà de superar el corresponent període de prova.

Disposicions finals

Primera. En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local

b) El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

c) Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública

d) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

f) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

g) Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

h) Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

i) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Segona. Règim de recursos

Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos, i la formalització de la proposta de nomenament o contractació, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant de l’Alcalde, dins del termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acte.

Contra els actes i resolucions del Tribunal qualificador, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la Corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant de l’Alcaldia, en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la Resolució d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Alternativament, i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant la mateixa Alcaldia, en el termini d’un mes a comptar igualment des del dia següent de la publicació.

Més notícies