Ban informació d’obres

Publicat el 23/10/2015

Les llicències per la construcció de nous habitatges resten suspeses en algunes urbanitzacions per la falta de l’aprovació dels plans de millora urbana. Cal informar-se a l’Ajuntament abans de procedir a presentar cap documentació.

Per la resta d’obres, millores, ampliacions i obres menors al municipi de Querol, la documentació a presentar és la següent:

Relació de les obres més comunes al municipi i tipus de documentació a presentar:

-Ampliació d’habitatge…………………………………………………….A (segons abast)

-Reformes d’habitatges que afectin estructura i/o façanes……A

-Reformes interiors que no afectin estructura i/ façanes ………B/C (segons abast)

-Construcció garatges, magatzem ………………………………………B

– Construcció trasters i magatzems considerats obres menors……………….C/D (segons l’abast)

– Construcció piscines d’obra i/o soterrades i segons abast…………………….B/C (a 1 metres de veïns)

– Construcció piscines prefabricades i sobre rasant………………………………..D (a 1 metres de veïns)

– Construcció basses i dipòsits d’aigua………………………………………………….D

-Construcció fossa sèptica………………………………………………………………….D (menys de 3 metres de veïns)

-Construcció barreres i tanques…………………………………………………………..D (frontal 1 metre alçada opac/1 metre reixat amb obertura de 80%)

-Construcció o col·locació barbacoes prefabricades……………………………..C/D (adossada a habitatges)

Per a la resta d’obres no relacionades en aquest llistat, caldrà consultar el servei tècnic de l’Ajuntament.

Està prohibit col·locar mòduls prefabricats i caravanes a les parcel·les usats com habitatge, així com la construcció d’edificis auxiliars sinó existeix un habitatge principal.

La documentació tècnica necessària que cal aportar per a la tramitació de llicència d’obres variarà en funció de les característiques de les mateixes, poden ésser dels tipus següents:

DOCUMENTACIÓ TIPUS A:

-Projecte tècnic i visat per l’arquitecte.

-Acceptació visada de la direcció de les obre d’arquitecte.

-Acceptació visada de la direcció de les obre d’arquitecte tècnic.

-Full d’estadística d’edificació.

-Nomenament d’empresa constructora competent.

-Control de qualitat visat.

-Designació de Coordinador de seguretat.

-Incloure en el projecte la fossa sèptica prefabricada, homologada i amb filtre biològic.

-Incloure en el Projecte plànol de l’arbrat existent i a retirar, mitjançant llicència de tala.

-Incloure un dipòsit per la recollida de les aigües pluvials.

DOCUMENTACIÓ TIPUS B:

-Projecte tècnic i visat redactat per Arquitecte Tècnic amb Coordinació de seguretat.

-Acceptació visada de la direcció de les obres d’Arquitecte Tècnic.

-Full d’estadística d’edificació.

DOCUMENTACIÓ TIPUS C:

-Memòria descriptiva valorada, amb croquis acotat i fet per un tècnic competent, de les obres a realitzar.

DOCUMENTACIÓ TIPUS D:

-Descripció de les obres a realitzar escrita i/o gràfica amb indicació de la situació, extensió, mesures, forma, acabats, etc.

Es recorda que cal sol·licitar sempre llicència d’obres per evitar molèsties i malentesos amb els veïns i/o els expedients urbanístics per part de l’administració.

-És Normativa que a lles parcel·les hi hagi arbrat autòcton o caldrà plantar-lo. Està prohibida la seva tala.

-Cal tenir la llicència abans de començar les obres. Cal informar-se abans de comprar un habitatge per si aquest està afectat per un expedient urbanístic o per la falta de llicència que no permeti certificar la seva legalitat.

Més notícies