Anunci

Publicat el 14/10/2014

D’acord amb l’establert a l’art. 49 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública pel termini d’un mes mitjançant la publicació del present anunci al BOP i a la web de l’Ajuntament l’expedient per a l’aprovació del projecte de canvi d’ús d’un magatzem ha habitatge en sòl rústic per part del Sr. Jaume Pons Sirvant, situat al Polígon 3, Parcel·la 90, al costat del “Clot de la Vall”, en el terme municipal de Querol.

Durant el termini referit l’expedient podrà ser examinat a les oficines municipals i es podran formular les al·legacions i observacions que es considerin oportunes.

Querol, 14 d’octubre de 2014.

Publicat al BOP núm. 241 de 20 d’octubre de 2014.

Més notícies