Ampliació del magatzem municipal de Ranxos de Bonany

Publicat el 30/03/2021

S’està portant a terme l’ampliació del magatzem municipal de Ranxos de Bonany de Querol. L’actuació consisteix en la construcció d’un nou cobert adjacent al magatzem existent. Primerament s’ha fet l’excavació de l’esplanada del nou cobert fins a la cota del projecte i camí d’accés, excavació dels fonaments i reblert d’una capa base del paviment, a continuació s’han instal·lat pilars, bigues i jàsseres prefabricades.

Per acabar l’actuació s’instal·laran plaques de formigó de tancament, es realitzarà la coberta amb planxa d’acer amb aïllament de poliuretà i es pintarà l’estructura, també es preveu la col·locació de dues finestres i una porta d’accés basculant.

El cost total de l’actuació està previst en 45.738,00 euros i per al seu finançament es compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona, concretament de la línia de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018, per un import de 43.451,10 euros, el que representa un 95% del cost total.

L’execució de l’actuació s’ha iniciat el mes de març de 2021 i es preveu que finalitzi el mes d’abril de 2021.

Més notícies