Ajuts a la compra de llibres

Publicat el 25/09/2018

El Ple de l’Ajuntament de Querol, en sessió de 24 de setembre de 2018, va aprovar les bases reguladores dels ajuts per a l’atorgament de beques per a llibres, les quals varen ser publicades al BOP núm. 152, de data 7 d’agost de 2017, també es poden consultar a la web de l’Ajuntament de Querol.

Igualment va establir els següents imports pels ajuts per al curs 2018-2019:

– Educació Infantil: 35,00 euros per alumne.

– Cicle inicial: 35,00 euros per alumne.

-Cicle mitjà: 45,00 euros per alumne.

– Cicle superior: 55,00 euros per alumne.

– Resta d’estudis reglats: 65,00 euros per alumne.

-ESO, Batxillerat, Grau i Universitat.

Termini de presentació: fins el 31 d’octubre de 2018.

Caldrà presentar sol·licitud a les oficines de l’Ajuntament, acompanyada de la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor.

– Fotocòpia del Llibre de família.

– L’Ajuntament comprovarà d’ofici l’empadronament.

– Factura original o tiquet de caixa que acrediti la despesa.

-Document justificatiu de la titularitat de l’habitatge on resideix (al municipi de Querol), pagament de l’arrendament, de la quota hipotecària o autorització signada pel titular de l’habitatge per al seu ús. En aquest últim cal, el titular de l’habitatge haurà d’aportar el títol corresponent.

-Acreditació de la matricula i/o escolarització de l’alumne durant el curs corresponent.

– En cas de separació o divorci: sentència judicial, per acreditar les famílies monoparamentals i conveni de regulació d’aliments.

Més notícies