Actualització Taxes d’Expedició de Documents

Publicat el 11/02/2014

(Ordenança Fiscal núm. 11 de la Taxa per l’expedició de documents administratius, aprovada en sessió plenària de data 28/09/2013 i publicada al BOP núm. 272 de data 26/11/2013)

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la següent Tarifa:

1. Volants d’empadronament/convivència ……………………….. 0,50 €

2. Certificacions d’empadronament/convivència ………………. 1,00 €

3. Certificacions de documents…………………………………………. 1,00 €

4. Volants de fe de vida …………………………………………………… 0,50 €

5. Certificats/Informes de bens (cadastral,

. impostos, taxes. Etc.)……………………………………………………… 1,00 €

6. Certificació d’acords municipals, per cada acord ………… 2,00 €

7. Les altres certificacions ……………………………………………….. 1,00 €

8. La diligència de confrontació de documents …………………. 0,50 €

9. Manteniment cens d’animals (alta, baixa, modificació,

gestió) per cada any………………………………………………………. 6,01 €

10. Per cada certificació urbanística/tècnica…………………….. 20,00 €

11. Per cada informe tècnic…………………………………………….. 20,00 €

12. Per expedició de títols de nínxols……………………………… 10,00 €

13.- Documentació suport informàtic CD…………………………. 6,00 €

14. Per cada certificació que s’expedeixi sobre

característiques d’edificació (ref. cadastral, superfície

. construïda, valor cadastral i la no existència

. d’expedient sancionador) ………………………………………….. 300,00 €

Més notícies