1era modificació puntual POUM, esmena errada material de l’article 100.

Publicat el 30/04/2019

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de en sessió de data 29 de març de 2014 va aprovar inicialment la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal, el qual se sotmet a consultes de les administracions públiques afectades i del públic interessat, així com, a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies durant els quals es poden presentar les al·legacions que es considerin adients.

La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament de Querol, a la Plaça Sant Sebastià, núm. 1, de dimarts a dissabte, de 9 a 14 hores i al web www.querol.cat.

Contra aquest acord, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Querol, 10 d’abril de 2.014.

El secretari interventor

Josep Pérez Palau.

Documentació: http://www.querol.cat/files/MP-1POUMQuerol.pdf

Més notícies