Servei de guarderia

Bases reguladores dels ajuts pel servei de guarderia

Primer.- Tenen dret a percebre els ajuts esmentats en el preàmbul anterior les parelles i persones que tinguin algun fill o filla d’edat compresa entre 1 i 3 anys.

Segon.- No es poden acollir als ajuts esmentats en el preàmbul els tutors legals, llevat que la mesa adjudicadora n’estimi expressament l’oportunitat.

Tercer.- Són condicions necessàries per a tenir dret als ajuts:

  • Els pares i els fills han d’estar empadronats a Querol durant tot el període per al que es sol·liciti l’ajut.
  • Per a cada infant pel qual es vulgui sol·licitar l’ajut, s’haurà de presentar una sol·licitud a l’Ajuntament durant el curs pels que es sol·liciti.

Quart.- Els ajuts seran per un import del 50% del cost d’aquest servei, i el 50% del menjador, excloent els costos de material, excursions i d’altres.

Cinquè.- L’import que es consigni al Pressupost municipal per a l’exercici 2006 per aquesta finalitat serà el màxim que s’hi podrà destinar, de manera que si les sol·licituds superen aquest import, l’Ajuntament farà un repartiment equitatiu de l’import disponible entre totes les sol·licituds acceptades.

Sisè.- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de certificat de matriculació expedit per la guarderia i dels comprovants del pagament de les quotes.

Setè.- Qualsevol falsedat detectada en la documentació presentada implicarà la pèrdua automàtica del dret a rebre l’ajut al que fan referència les presents bases.

Tanmateix, aquest fet no exhimirà en cap moment de la responsabilitat en la que s’incorri.

Vuitè.- L’Ajuntament podrà, si ho creu convenient, avisar telefònicament o mitjançant correu ordinari, les persones les sol·licituds de les quals continguin errors que els puguin fer perdre el dret a rebre ajuts.

Novè.- A partir de la data d’adjudicació provisional dels ajuts es podran presentar en un termini de 10 dies a l’Ajuntament les reclamacions que es consideri necessari.

Desè.- L’adjudicació definitiva dels ajuts es donarà a conèixer, mitjançant comunicació als beneficiaris.
En cas que els beneficiaris/àries fossin deutors municipals, es procedirà a compensar el deute mitjançant l’ajut concedit.

Onzè.- La Mesa adjudicadora dels ajuts, estarà constituïda per 3 regidors i presidida per l’Alcalde i actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, el Secretari de la Corporació.

Dotzè.- La mesa adjudicatària aclarirà qualsevol dubte i resoldrà qualsevol conflicte que pugui sorgir de la interpretació de les presents bases.

Tretzè.- El pagament es farà directament al sol·licitant mitjançant la presentació del full de sol·licitud de transferència bancària.

Catorzè.- L’entrada en vigor d’aquestes bases serà el dia 1 de gener de 2006, després de l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament i la seva posterior publicació al BOP.