Noces d’or

Bases reguladores del programa municipal sobre la celebració de noces d'or

Primer.- Tenen dret a percebre els ajuts esmentats en el preàmbul anterior les parelles que han complert 50 anys de matrimoni o convivència des de l’1 de gener de 2004 i que són residents al municipi de Querol.

Segon.- Els ajuts que s’ofereixen als beneficiaris del programa consisteixen en una estada de cap de setmana en una instal.lació hotelera de la costa tarragonina.

Tercer.- Són condicions necessàries per a tenir dret als ajuts:

  • Ambdós membres de la parella han d’haver estar empadronats a Querol durant almenys els 5 anys anteriors al moment de l’adjudicació definitiva dels ajuts.
  • Haver complert 50 anys de matrimoni o convivència i poder-ho acreditar.
  • No haver participat en aquest programa amb anterioritat.
  • No haver pogut participar en el programa en un torn anterior per motius mèdics i hi haver-ho acreditat mitjançant un justificant mèdic, i haver-ho comunicat expressament abans de la data de sortida del torn corresponent.

Quart.- S’haurà de presentar la següent documentació:

  • Full de sol.licitud degudament emplenat.
  • En cas de matrimoni, fotocòpia del llibre de família o certificat de matrimoni. En cas de cinquanta anys de convivència, s’ha d’acreditar amb una declaració responsable o bé amb qualsevol prova admesa en dret.
  • Fotocòpia dels documents d’identitat dels dos membres de la parella.
  • Certificat d’empadronament o convivència.

D’aquesta documentació l’Ajuntament en farà fotocòpies i les compulsarà.

Els originals seran retornats a qui els presenti de forma immediata i per tant no hi quedaran en cap moment dipositats.

Cinquè.- Els ajuts es repartiran entre totes les sol•licituds presentades i que siguin admissibles segons les presents bases.

Sisè.- Qualsevol falsedat detectada en la documentació presentada implicarà la pèrdua automàtica del dret a rebre l’ajut al que fan referència les presents bases.
Tanmateix, aquest fet no exhimirà en cap moment de la responsabilitat en la que s’incorri.

Setè.- L’Ajuntament podrà, si ho creu convenient, avisar telefònicament o mitjançant correu ordinari, les persones les sol•licituds de les quals continguin errors que els puguin fer perdre el dret a rebre ajuts.

Vuitè.- La Mesa adjudicadora dels ajuts, que estarà formada per 3 regidors i presidida per l’Alcalde, actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, el Secretari de la Corporació.

Novè.- La mesa aclarirà qualsevol dubte i resoldrà qualsevol conflicte que pugui sorgir de la interpretació de les presents bases.

Desè.- L’entrada en vigor d’aquestes bases serà l’1 de gener de 2005, després de l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament i la seva posterior publicació al BOP.