Noces d’or

Bases reguladores del programa municipal sobre la celebració de noces d’or

Primer.- Tenen dret a percebre els ajuts esmentats en el preàmbul anterior les parelles que han complert 50 anys de matrimoni o convivència des de l’1 de gener de 2004 i que són residents al municipi de Querol.

Segon.– Els ajuts que s’ofereixen als beneficiaris del programa consisteixen en una estada de cap de setmana en una instal.lació hotelera de la costa tarragonina.

Tercer.- Són condicions necessàries per a tenir dret als ajuts:

  • Ambdós membres de la parella han d’haver estar empadronats a Querol durant almenys els 5 anys anteriors al moment de l’adjudicació definitiva dels ajuts.
  • Haver complert 50 anys de matrimoni o convivència i poder-ho acreditar.
  • No haver participat en aquest programa amb anterioritat.
  • No haver pogut participar en el programa en un torn anterior per motius mèdics i hi haver-ho acreditat mitjançant un justificant mèdic, i haver-ho comunicat expressament abans de la data de sortida del torn corresponent.

Quart.– S’haurà de presentar la següent documentació:

  • Full de sol.licitud degudament emplenat.
  • En cas de matrimoni, fotocòpia del llibre de família o certificat de matrimoni. En cas de cinquanta anys de convivència, s’ha d’acreditar amb una declaració responsable o bé amb qualsevol prova admesa en dret.
  • Fotocòpia dels documents d’identitat dels dos membres de la parella.
  • Certificat d’empadronament o convivència.

D’aquesta documentació l’Ajuntament en farà fotocòpies i les compulsarà.

Els originals seran retornats a qui els presenti de forma immediata i per tant no hi quedaran en cap moment dipositats.

Cinquè.– Els ajuts es repartiran entre totes les sol•licituds presentades i que siguin admissibles segons les presents bases.

Sisè.– Qualsevol falsedat detectada en la documentació presentada implicarà la pèrdua automàtica del dret a rebre l’ajut al que fan referència les presents bases.
Tanmateix, aquest fet no exhimirà en cap moment de la responsabilitat en la que s’incorri.

Setè.– L’Ajuntament podrà, si ho creu convenient, avisar telefònicament o mitjançant correu ordinari, les persones les sol•licituds de les quals continguin errors que els puguin fer perdre el dret a rebre ajuts.

Vuitè.- La Mesa adjudicadora dels ajuts, que estarà formada per 3 regidors i presidida per l’Alcalde, actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, el Secretari de la Corporació.

Novè.- La mesa aclarirà qualsevol dubte i resoldrà qualsevol conflicte que pugui sorgir de la interpretació de les presents bases.

Desè.– L’entrada en vigor d’aquestes bases serà l’1 de gener de 2005, després de l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament i la seva posterior publicació al BOP.

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner
Bàner