Naixement de fills

Bases reguladores dels ajuts pel naixement de fills

Primer.– Tenen dret a percebre els ajuts esmentats en el preàmbul anterior les parelles legalment reconegudes que hagintingut algun fill o filla o que l’hagin adoptat des de l’1 de gener de 2004.

Segon.– Així mateix, tenen dret a percebre els ajuts esmentats en el preàmbul anterior:

-Les persones que hagin tingut algun fill o filla o que l’hagin adoptat des de l’1 de gener de 2004.

-Les persones que hagin acollit un infant des de l’1 de juliol de 2011.

Tercer.– No es poden acollir als ajuts esmentats en el preàmbul els tutors legals, llevat que la mesa adjudicadora n’estimiexpressament l’oportunitat.

Quart.– En tot cas es rebran els ajuts per fills nascuts o adoptats en el període referenciat i no per membres computables en la unitat familiar dels sol·licitants.

Cinquè.– Són condicions necessàries per a tenir dret als ajuts:

a) En cas de demanar-ho segons la base 1:

 • 1. Almenys un dels pares ha d’estar empadronat a Querol almenys els 2 anys anteriors al moment del naixement.
 • 2. Ambdós pares han d’estar empadronats a Querol en la data del naixement del fill.
 • 3. El fill o filla pel qual se sol·licita l’ajut ha d’estar empadronat a Querol des del seu naixement fins almenys l’adjudicaciódefinitiva dels ajuts.
 • 4. Per a cada infant pel naixement o adopció del qual es vulgui sol·licitar l’ajut, s’hauran d’omplir degudaments els impresos (ANNEX I i ANNEX III en cas de naixement o en cas d’adopció) i presentar-lo a l’Ajuntament durant l’any en quees produeixi el naixement.

b) En cas de demanar-ho segons la base 2 a):

 • 1. El sol·licitant ha de ser pare o mare legal de l’infant pel qual es vol demanar l’ajut.
 • 2. El sol·licitant ha d’estar empadronat o empadronada a Querol almenys els 2 anys anteriors al moment de l’adjudicaciódefinitiva dels ajuts.
 • 3. El fill o filla pel qual se sol·licita l’ajut ha d’estar empadronat a Querol des del seu naixement fins almenys l’adjudicaciódefinitiva dels ajuts.
 • 4. Per a cada infant pel naixement o adopció del qual es vulgui sol·licitar l’ajut, s’hauran d’omplir degudaments els impresos (ANNEX I i ANNEX III en cas de naixement o en cas d’adopció) i presentar- lo a l’Ajuntament durant l’any en quees produeixi el naixement o adopció.

c) En cas de demanar-ho segons la base 2 b):

1. El sol·licitant ha des se l’acollidor legal.

 • 2. El sol·licitant ha d’estar empadronat o empadronada a Querol almenys els 2 anys anteriors al moment de l’adjudicació definitiva dels ajuts.
 • 3. L’ajut es concedirà una vegada hagi transcorregut un any d’acolliment, si l’acolliment no arribés a l’any, es prorratejarà l’import de l’ajut pe trimestres complerts. En cas de rebre aquest ajut  per acolliment no es podrà rebre per l’adopció posterior.

Sisè.– La data de naixement, quan escaigui, es considerarà segons allò que consti en el Registre de Naixements de Querol.

Setè.- En cas d’adopció s’haurà de presentar documentació acreditativa on almenys hi ha de constar:

 • Nom del nen o de la nena.
 • a) Nom i DNI dels pares adoptius (segons Base 1) o del/la sol·licitant (Base 2).
 • b) Data en què s’ha fet efectiva l’adopció.

c) D’aquesta documentació l’Ajuntament en farà fotocòpies i les compulsarà.
Els originals seran retornats a qui els presenti de forma immediata i per tant no hi quedaran en cap moment dipositats.

Vuitè.– Els ajuts seràn iguals per a totes les sol·licituds presentades i que siguin admissibles segons les presents bases, per un import de 600,00 euros.

Novè.– Qualsevol falsedat detectada en la documentació presentada implicarà la pèrdua automàtica del dret a rebre l’ajut al que fan referència les presents bases.
Tanmateix, aquest fet no exhimirà en cap moment de la responsabilitat en la que s’incorri.

Desè.- L’Ajuntament podrà, si ho creu convenient, avisar telefònicament o mitjançant correu ordinari, les persones les sol·licituds de les quals continguin errors que els puguin fer perdre el dret a rebre ajuts.

Onzè.– A partir de la data d’adjudicació provisional dels ajuts es podran presentar en un termini de 10 dies a l’Ajuntament les reclamacions que es consideri necessari.

Dotzè.- L’adjudicació definitiva dels ajuts es donarà a conèixer, mitjançant comunicació als beneficiaris.
En cas que els beneficiaris/àries fossin deutors municipals, es procedirà a compensar el deute mitjançant l’ajut concedit.

Tretzè.- La Mesa adjudicadora dels ajuts, estarà constituïda per 3 regidors i presidida per l’Alcalde i actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, el Secretari de la Corporació.

Catorzè.– La mesa adjudicatària aclarirà qualsevol dubte i resoldrà qualsevol conflicte que pugui sorgir de la interpretació de les presents bases.

Quinzè.– L’entrada en vigor d’aquestes bases serà el dia 1 de gener de 2005, després de l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament i la seva posterior publicació al BOP.

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner
Bàner