Naixement de fills

Bases reguladores dels ajuts pel naixement de fills

Primer.- Tenen dret a percebre els ajuts esmentats en el preàmbul anterior les parelles legalment reconegudes que hagintingut algun fill o filla o que l’hagin adoptat des de l’1 de gener de 2004.

Segon.- Així mateix, tenen dret a percebre els ajuts esmentats en el preàmbul anterior:

-Les persones que hagin tingut algun fill o filla o que l’hagin adoptat des de l’1 de gener de 2004.

-Les persones que hagin acollit un infant des de l'1 de juliol de 2011.

Tercer.- No es poden acollir als ajuts esmentats en el preàmbul els tutors legals, llevat que la mesa adjudicadora n’estimiexpressament l’oportunitat.

Quart.- En tot cas es rebran els ajuts per fills nascuts o adoptats en el període referenciat i no per membres computables en la unitat familiar dels sol·licitants.

Cinquè.- Són condicions necessàries per a tenir dret als ajuts:

a) En cas de demanar-ho segons la base 1:

 • 1. Almenys un dels pares ha d’estar empadronat a Querol almenys els 2 anys anteriors al moment del naixement.
 • 2. Ambdós pares han d’estar empadronats a Querol en la data del naixement del fill.
 • 3. El fill o filla pel qual se sol·licita l’ajut ha d’estar empadronat a Querol des del seu naixement fins almenys l’adjudicaciódefinitiva dels ajuts.
 • 4. Per a cada infant pel naixement o adopció del qual es vulgui sol·licitar l’ajut, s’hauran d’omplir degudaments els impresos (ANNEX I i ANNEX III en cas de naixement o en cas d’adopció) i presentar-lo a l’Ajuntament durant l’any en quees produeixi el naixement.

b) En cas de demanar-ho segons la base 2 a):

 • 1. El sol·licitant ha de ser pare o mare legal de l’infant pel qual es vol demanar l’ajut.
 • 2. El sol·licitant ha d’estar empadronat o empadronada a Querol almenys els 2 anys anteriors al moment de l’adjudicaciódefinitiva dels ajuts.
 • 3. El fill o filla pel qual se sol·licita l’ajut ha d’estar empadronat a Querol des del seu naixement fins almenys l’adjudicaciódefinitiva dels ajuts.
 • 4. Per a cada infant pel naixement o adopció del qual es vulgui sol·licitar l’ajut, s’hauran d’omplir degudaments els impresos (ANNEX I i ANNEX III en cas de naixement o en cas d’adopció) i presentar- lo a l’Ajuntament durant l’any en quees produeixi el naixement o adopció.

c) En cas de demanar-ho segons la base 2 b):

1. El sol·licitant ha des se l'acollidor legal.

 • 2. El sol·licitant ha d’estar empadronat o empadronada a Querol almenys els 2 anys anteriors al moment de l’adjudicació definitiva dels ajuts.
 • 3. L’ajut es concedirà una vegada hagi transcorregut un any d’acolliment, si l’acolliment no arribés a l’any, es prorratejarà l’import de l’ajut pe trimestres complerts. En cas de rebre aquest ajut per acolliment no es podrà rebre per l’adopció posterior.

Sisè.- La data de naixement, quan escaigui, es considerarà segons allò que consti en el Registre de Naixements de Querol.

Setè.- En cas d’adopció s’haurà de presentar documentació acreditativa on almenys hi ha de constar:

 • Nom del nen o de la nena.
 • a) Nom i DNI dels pares adoptius (segons Base 1) o del/la sol·licitant (Base 2).
 • b) Data en què s’ha fet efectiva l’adopció.

c) D’aquesta documentació l’Ajuntament en farà fotocòpies i les compulsarà.
Els originals seran retornats a qui els presenti de forma immediata i per tant no hi quedaran en cap moment dipositats.

Vuitè.- Els ajuts seràn iguals per a totes les sol·licituds presentades i que siguin admissibles segons les presents bases, per un import de 600,00 euros.

Novè.- Qualsevol falsedat detectada en la documentació presentada implicarà la pèrdua automàtica del dret a rebre l’ajut al que fan referència les presents bases.
Tanmateix, aquest fet no exhimirà en cap moment de la responsabilitat en la que s’incorri.

Desè.- L’Ajuntament podrà, si ho creu convenient, avisar telefònicament o mitjançant correu ordinari, les persones les sol·licituds de les quals continguin errors que els puguin fer perdre el dret a rebre ajuts.

Onzè.- A partir de la data d’adjudicació provisional dels ajuts es podran presentar en un termini de 10 dies a l’Ajuntament les reclamacions que es consideri necessari.

Dotzè.- L’adjudicació definitiva dels ajuts es donarà a conèixer, mitjançant comunicació als beneficiaris.
En cas que els beneficiaris/àries fossin deutors municipals, es procedirà a compensar el deute mitjançant l’ajut concedit.

Tretzè.- La Mesa adjudicadora dels ajuts, estarà constituïda per 3 regidors i presidida per l’Alcalde i actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, el Secretari de la Corporació.

Catorzè.- La mesa adjudicatària aclarirà qualsevol dubte i resoldrà qualsevol conflicte que pugui sorgir de la interpretació de les presents bases.

Quinzè.- L’entrada en vigor d’aquestes bases serà el dia 1 de gener de 2005, després de l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament i la seva posterior publicació al BOP.