Impostos

Impostos i taxes municipals més habituals

 • Impost sobre béns immobles (IBI)
  • Han de pagar aquest impost els titulars dels immobles.
  • En cas de transmissió, el nou propietari ha de pagar a partir de l’any següent a la data de l’adquisició.
  • Els deutes pendents per aquest concepte poden ser exigits al nou propietari, és aconsellable, doncs, demanarinformació a l’oficina de BASE sobre possibles deutes abans de formalitazar la transmissió.
  • A Querol l’import d’aquest impost es calcula de la següent manera:
   • IBI URBÀ
    Valor cadastral x 0,55 % = Quota
   • IBI RÚSTIC
    Valor cadastral x 0,45 % = Quota
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
  • Han de pagar aquest impost els titulars de vehicles donats d’alta al registre de Trànsit, a l’Ajuntament del domicili queconsti en el permís de circulació del vehicle.
  • Quan es ven un vehicle, correspon al venedor i al comprador tramitar la transferència a Trànsit.
  • A Querol l’import d’aquest impost és el següent:

§  Turismes de menys de 8 CF:                                                                 12,62 €

§  Turismes de 8 a 11,99 CF:                                                                    34,25 €

§  Turismes de 12 a 15,99 CF:                                                                  72,12 €

§  Turismes de 16 a 19,99 CF:                                                                  90,15 €

§  Turismes de 20 o més CF:                                                                     112,39 €

§  Camions de menys de 1000 Kg:                                                            42,67 €

§  Camions de 1000 a 2.999 Kg:                                                               83,54 €

§  Camions de 3000 a 9999 Kg:                                                               119,00 €

§  Camions de més de 9999 Kg:                                                               148,44 €

§  Ciclomotors:                                                                                         6,01 €

§  Motocicletes fins a 125 cc:                                                                    6,01 €

§  Motocicletes de 126 a 250 cc:                                                              7,81 €

§  Motocicletes de 251 a 500 cc:                                                              15,63 €

§  Motocicletes de 501 a 1000 cc:                                                            30,65 €

§  Motocicletes de més de 1000 cc:                                                          60,70 €

§  Remolcs de més de 750 kg i menys de 1000 kg:                                   17,67 €

§  Remolcs de 1000 a 2999 kg:                                                                27,77 €

§  Remolcs de més de 2999 kg:                                                                83,30 €

§  Tractors de menys de 16 CF:                                                               17,67 €

§  Tractors de 16 a 25 CF:                                                                       27,77 €

§  Tractors de més de 25 CF:                                                                   83,30 €

§  Autobusos de menys de 21 places:                                                       83,30 €

§  Autobusos de 21 a 50 places:                                                               118,64 €

§  Autobusos de més de 50 places:                                                          148,30 €

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner
Bàner