Impostos

Impostos i taxes municipals més habituals

 • Impost sobre béns immobles (IBI)
  • Han de pagar aquest impost els titulars dels immobles.
  • En cas de transmissió, el nou propietari ha de pagar a partir de l’any següent a la data de l’adquisició.
  • Els deutes pendents per aquest concepte poden ser exigits al nou propietari, és aconsellable, doncs, demanarinformació a l’oficina de BASE sobre possibles deutes abans de formalitazar la transmissió.
  • A Querol l’import d’aquest impost es calcula de la següent manera:
   • IBI URBÀ
    Valor cadastral x 0,55 % = Quota
   • IBI RÚSTIC
    Valor cadastral x 0,45 % = Quota
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
  • Han de pagar aquest impost els titulars de vehicles donats d’alta al registre de Trànsit, a l’Ajuntament del domicili queconsti en el permís de circulació del vehicle.
  • Quan es ven un vehicle, correspon al venedor i al comprador tramitar la transferència a Trànsit.
  • A Querol l’import d’aquest impost és el següent:

§ Turismes de menys de 8 CF: 12,62 €

§ Turismes de 8 a 11,99 CF: 34,25 €

§ Turismes de 12 a 15,99 CF: 72,12 €

§ Turismes de 16 a 19,99 CF: 90,15 €

§ Turismes de 20 o més CF: 112,39 €

§ Camions de menys de 1000 Kg: 42,67 €

§ Camions de 1000 a 2.999 Kg: 83,54 €

§ Camions de 3000 a 9999 Kg: 119,00 €

§ Camions de més de 9999 Kg: 148,44 €

§ Ciclomotors: 6,01 €

§ Motocicletes fins a 125 cc: 6,01 €

§ Motocicletes de 126 a 250 cc: 7,81 €

§ Motocicletes de 251 a 500 cc: 15,63 €

§ Motocicletes de 501 a 1000 cc: 30,65 €

§ Motocicletes de més de 1000 cc: 60,70 €

§ Remolcs de més de 750 kg i menys de 1000 kg: 17,67 €

§ Remolcs de 1000 a 2999 kg: 27,77 €

§ Remolcs de més de 2999 kg: 83,30 €

§ Tractors de menys de 16 CF: 17,67 €

§ Tractors de 16 a 25 CF: 27,77 €

§ Tractors de més de 25 CF: 83,30 €

§ Autobusos de menys de 21 places: 83,30 €

§ Autobusos de 21 a 50 places: 118,64 €

§ Autobusos de més de 50 places: 148,30 €