Calendari del contribuent

Calendari de cobrament voluntari de tributs per al 2019

Impost Sobre Activitats Econòmiques: Del 30/07/2019 al 30/09/2019

Impost Sobre Bens Immobles Urbana: Del 28/06/2019 al 30/08/2019

Impost Sobre Bens Immobles Rústica: Del 28/06/2019 al 30/08/2019

Impost Sobre Vehicles Tracció Mecànica: Del 29/03/2019 al 29/05/2019

Taxa Recollida Escombraries: Del 28/06/2019 al 30/08/2019

Taxa Tinença Animals: Del 30/07/2019 al 30/09/2019

Subministrament d'aigua 1r semestre: Del 30/07/2019 al 30/09/2019

Subministrament d'aigua 2n semestre: Del 29/01/2020 al 30/03/2020

Taxa Clavegueram 1r semestre: Del 30/07/2019 al 30/09/2019

Taxa Clavegueram 2n semestre: Del 29/01/2020 al 30/03/2020