Ajuts d’urgència

Bases per a l'atorgament d'ajuts per atendre situacions d'urgència i necessitats bàsiques de subsistència

(BOP núm. 62 de 28 de març de 2018)

1. Fonamentació jurídica i dotació econòmica

Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència, com l’alimentació, el vestit i l’allotjament.

Els ens locals han d’incloure en el pressupost de despeses anual una partida per poder atendre adequadament les prestacions d’urgència social (art. 30.4 de la Llei 13/2006), que són compatibles amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa.

L’Ajuntament de Querol disposa per l’exercici 2016 de la partida 231-48001 per atendre les urgències socials.

Les sol·licituds d’ajut s’atendran per rigorós ordre d’entrada al registre general de l’Ajuntament de Querol i s’atorgaran fins a esgotar la corresponent partida pressupostària.

2. Concepte d’urgència social

És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst, que requereix una intervenció immediata del servei bàsic d’atenció social. Té per finalitat l’atenció a determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficient per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.

Com a criteri general, s’hauran d’haver esgotat totes les possibilitats d’ajuts econòmics a les quals la persona usuària tingui dret i les corresponents a altres administracions i institucions d’iniciativa social.

3. Persones beneficiàries

Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades al municipi de Querol, com a mínim durant l’any anterior a la data de la sol·licitud d’aquest ajut, i estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o exclusió social, acreditin que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients i estiguin incloses en la valoració del la base 6.

4. Tipologia dels ajuts

4.1. Complement als ajuts dels serveis social per Alimentació, neteja i higiene personal.

Complementar l’ajut que es fa arribar a les persones i famílies del municipi de Querol, per part dels serveis socials, amb un ajut econòmic per a la compra de productes d’alimentació, neteja i higiene personal.

Aquest és un ajut de concessió, justificació i pagament mensual.

4.2. Ajuts per al pagament de subministraments bàsics.

5. Quantia dels ajuts

5.1. Complement als ajuts dels serveis social per Alimentació, neteja i higiene

personal:

Import màxim de 12 €/persona/mes, per a famílies de més d’un membre.

Import màxim de 15 €/persona/mes, per a famílies monoparamentals.

Sempre sense sobrepassar l’import dels tiquets de compra presentats.

5.2. Subministraments:

A proposta de la valoració dels serveis socials, d’acord amb les bases que ho regulen.

6. Valoració de la situació de necessitat

Podran rebre el present ajut les persones que segons la “Valoració Social” que fan els Serveis social Consell Comarcal de l’Alt Camp, d’acord amb els seu programa de treball, s’incloguin en la relació de famílies amb necessitat de rebre aliments.

7. Lloc de presentació de la documentació

Les sol·licituds es presentaran preferentment al registre general de l’Ajuntament de Querol, acompanyades de la documentació necessària que acrediti la situació econòmica i familiar, i la corresponent documentació annexa d’acord amb allò que disposa la clàusula quarta.

No obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 39.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8. Documentació que caldrà aportar:

8.1. Sol·licitud que es presentarà a l’inici del període de petició i no serà necessari presentar novament, juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar:

- DNI del sol·licitant.

- Certificat de convivència.

Els serveis socials del Consell Comarcal comunicaran els canvis de la situació de les persones acollides a aquest ajut, a efectes d’aturar-lo. L’Ajuntament de Querol podrà comprovar regularment si es manté la situació de necessitat i si ho creu convenient podrà demanar l’acreditació de qualsevol dels extrems requerits per rebre l’ajut.

8.2. Cada mes, entre els dies 25 i 31, els beneficiaris hauran de presentar els tiquets de compra on es pugui observar la data de la compra i que els productes adquirits son d’alimentació, neteja i higiene personal.

9. Procediment de tramitació, valoració i atorgament

Si la documentació és correcta i completa es passarà a avaluació per al seu atorgament. En cas de mancar algun d’aquests documents o ser defectuosos, es sol·licitarà la seva esmena i/o aportació i, un cop esmenada la documentació es seguirà el mateix tràmit.

L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació.

La notificació del requeriment de documentació es podrà dur a terme, per una banda, de forma presencial en el moment de la presentació de la sol·licitud, amb el corresponent requeriment i amb registre de sortida. En cas que no s’hagi requerit la documentació presencialment, aquesta es podrà requerir a l’usuari via correu postal al domicili que figuri a la sol·licitud. El termini d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de la notificació efectiva, ja sigui presencial o per correu postal.

Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud i es procedirà a l’arxiu del l’expedient.

L’atorgament o denegació de l’ajut es farà efectiu mitjançant acord de la Junta de Govern Local o resolució de l’Alcaldia, en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la sol·licitud. Si transcorre el termini esmentat sense resolució, l’ajut es considerarà denegat.

10. Pagament i justificació

10.1. En el supòsit d’una resolució favorable, l’Ajuntament iniciarà els tràmits per a efectuar el pagament a la persona beneficiària mitjançant la fórmula de transferència bancària.

10.2. No obstant això, en els supòsits que sigui possible, atesa la naturalesa de la finalitat a la qual es destina l’ajut i sempre als efectes de garantir el destí efectiu de la mateixa, el pagament es podrà realitzar directament al proveïdor dels servei o subministrament que es tracti. En aquest cas, el proveïdor de la prestació acreditarà la satisfacció de l’ajuda repercutida en la persona interessada o beneficiaria.

11. Termini

Els ajuts es podran sol·licitar fins a l’esgotament de la partida pressupostària.

12. Interpretació de les bases

En tot allò que no es preveu en aquestes bases, de manera expressa, serà d’aplicació e que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions.

Disposició transitòria

Les persones que en la data d’inici d’aplicació d’aquestes bases gaudeixen de beneficis d’ajuts inclosos en les mateixes, continuaran gaudint-ne, fins a la data d’extinció de les condicions que els hi ha proporcionat i que s’estableixen en aquestes bases.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions, que anteriorment hagin sigut aprovades per aquest Ajuntament que s’oposin a l’establer en aquestes bases o regulin el que s’hi conté de manera diferent.